Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Τα 20 σημεία του νόμου Κατρούγκαλου που «ξηλώνονται»


Είναι 20 τα σημεία του νόμου Κατρούγκαλου που «ξηλώνονται» και μαζί η περίφημη… ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Αλλάζουν πάλι πολλά για πολλούς! Να τα δούμε ένα προς ένα. Ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος και η ομάδα του παρουσιάζουν τα 20 σημεία, ενώ οι δικηγόροι Δημήτρης Μπούρλος και Ολυμπία Νικολοπούλου εξειδικεύουν πολλά σκοτεινά σημεία.
1. Μικρότερη εθνική σύνταξη πριν από τα 67 έτη.
Εδώ ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος τονίζει ότι «αν δεν υπάρχουν 15 έτη ασφάλισης, δεν υπάρχει η δυνατότητα για την καταβολή της εθνικής σύνταξης». Δηλαδή δεν ισχύει για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης μικρότερου των δεκαπέντε (15) ετών.
2. Ο πραγματικός χρόνος προ του 2002.
Στην περίπτωση που δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που να θεωρείται συντάξιμος), τουλάχιστον πέντε ετών από 1/1/2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης και κατά το πριν την 1/1/2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά έως πέντε ετών ασφάλισης. Άρα εδώ, τονίζει η κα Νικολοπούλου, πρέπει να ψάξουν όλοι για πλασματικούς χρόνους ή για χρόνους εξαγοράς.
3. Ύπαρξη 10 ετών προ του 2002.
Για συντάξεις με έναρξη καταβολής από 1/1/2002, αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1/1/2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως δέκα (10) ετών ασφάλισης.
4. Ύψος ανταποδοτικής σύνταξης.
Το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των συντάξιμων αποδοχών.
5. Συντάξιμα έτη με αναγνώριση.
Ως συντάξιμος χρόνος θεωρείται και ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικίας μέχρι έξι ετών, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, και ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών του ν. 3528/2007, με την προϋπόθεση, λέει ο κ. Μπούρλος, της καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
6. Μείωση σύνταξης έως 30%. 
Εδώ απαιτείται προσοχή. Το συνολικό ποσοστό της μείωσης της πρόωρης σύνταξης γήρατος, κατά τη μεταβατική περίοδο σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% (άρθρο 2 παρ. 2).
7. Αναστολή σύνταξης.
Η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται για όσο διάστημα ο δικαιούχος εκτίει περιοριστική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη του ενός έτους και εφόσον το αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε στρέφεται κατά του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ. Στην περίπτωση αυτή, η σύνταξη μεταβιβάζεται στους τυχόν δικαιοδόχους.
8. Η προσωπική διαφορά κόβει συντάξεις.
Από 1/1/2017 οι συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, είναι οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές με εξαίρεση την προσωπική διαφορά. Οι συντάξιμες αυτές αποδοχές έχουν εφαρμογή και στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων αυτών για επικουρική ασφάλιση, εφάπαξ παροχή και υγειονομική περίθαλψη.
9. Δικαίωμα στη σύνταξη όλοι.
Το δικαίωμα στη σύνταξη είναι απαράγραπτο, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που γεννώνται από την άσκηση του δικαιώματος αυτού ανατρέχουν στην ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης.
10. Ύπαρξη 5-10 ετών πριν από το 2002.
Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης τουλάχιστον πέντε ετών από την 1/1/2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1/1/2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως πέντε ετών ασφάλισης.
11. Εξαγορά χρόνου αγροτών έως 7 έτη.
Για την εξαγορά, οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν μηνιαία εισφορά ύψους 20% επί του 70% του προβλεπόμενου (κατά την υποβολή της αίτησης) κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Η διαδικασία καταβολής της εισφοράς αυτής καθώς και άλλες διευκρινίσεις θα καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
12. Περισσότερες εισφορές μεγαλύτερη σύνταξη.
Δίδεται η δυνατότητα στους αυτοαπασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες να επιλέξουν ως βάση υπολογισμού των εισφορών τους ποσό μεγαλύτερο από το μηνιαίο εισόδημά τους, υπό την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος που καθορίζει ο Ν. 4387/2016. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νέου νόμου 4488/2017, oι ασφαλισμένοι με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν ποσοστά υπολογιζόμενα επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του μηνιαίου εισοδήματός τους.
13. Επιστροφή εισφορών. 
Επανακαθορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον ΕΦΚΑ. Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ συμψηφίζονται με πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ και τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές.
14. Νέος τρόπος υπολογισμού επικουρικής.
Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως και 31/12/2014 υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε έτος ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% επί των συντάξιμων αποδοχών κάθε ασφαλισμένου. Ως συντάξιμες αποδοχές θεωρούνται: α) Για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου από το έτος 2002 έως και το έτος 2014. β) Για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, το εισόδημα το οποίο υπόκειται σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης του ασφαλισμένου από το έτος 2002 έως και το έτος 2014.
15. Αύξηση εισφορών ΜΤΠΥ από 4% σε 4,5%.
Επανακαθορίζονται οι μηνιαίες κρατήσεις των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών τους. Η νέα αυτή ρύθμιση οδηγεί σε αύξηση της εισφοράς υπέρ ΜΤΠΥ ύψους 12,5%.
16. Εργάζεσαι; Πληρώνεις!
Αποσυνδέεται η υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ από την ιδιότητα του εγγεγραμμένου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ή του εγγεγραμμένου στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Η ισχύς των ανωτέρω αρχίζει αναδρομικά από την 1/1/2017. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε περίοδο ασφάλισης από 1/1/2017 έως την ισχύ της ρύθμισης συμψηφίζονται ή επιστρέφονται, πλην των ασφαλιστικών εισφορών για υγειονομική περίθαλψη.
17. Η ασφάλιση δημάρχων, περιφερειαρχών, βουλευτών.
Αποσαφηνίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς των βουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, των αιρετών οργάνων Α΄ και Β΄ βαθμού και των προσώπων που διορίζονται σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των ανεξάρτητων διοικητικών Αρχών ως προς το ύψος των ασφαλιστικών τους εισφορών για κύρια και επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή, υπό το φως των ρυθμίσεων του Ν. 4387/2016.
18. Πληρωμή σύνταξης με ποινική καταδίκη.
Αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης για όσο διάστημα συνταξιούχος του ΕΦΚΑ εκτίει περιοριστική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη του ενός έτους και υπό την προϋπόθεση ότι το αδίκημα λόγω του οποίου καταδικάσθηκε στρέφεται κατά ασφαλιστικού φορέα.
19. Αναπηρικές συντάξεις. 
Παρατείνεται η χορήγηση της αναπηρικής σύνταξης για ένα ακόμα εξάμηνο, εφόσον εκκρεμεί ιατρική κρίση ενώπιον των ΚΕΠΑ. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει αναδρομικά από 1/7/2017.
20. Παροχές σε ανασφάλιστους διαζευγμένους.
Ανασφάλιστος/η διαζευγμένος/η σύζυγος δικαιούται να διατηρήσει, ως άμεσα ασφαλισμένος, το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ ή άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, που είχε κατά τον χρόνο λύσης του γάμου ο έτερος σύζυγος, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Ο γάμος λύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του και
β) δεν καλύπτεται άμεσα ή έμμεσα για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ ή άλλον ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο. 
Για τη διατήρηση του δικαιώματος των παροχών ασθένειας σε είδος, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει μηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ως εξής:
α) Στον ΕΦΚΑ, για παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, σε ποσοστό 6,45% επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών,
β) στο Δημόσιο σε ποσοστό 6,45% επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών,
γ) στους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς, την προβλεπόμενη από τους οικείους κανονισμούς εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη υπέρ υγειονομικής περίθαλψης που υπολογίζεται επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Το ασφαλιστικό δικαίωμα ασκείται από τον ενδιαφερόμενο μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης διαζυγίου.
του Γιώργου Αυτιά
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 23/9

(toxrima.gr)

Συνολικοί Πίνακες Εισαγομένων (Πλοιάρχων & Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) εκπαιδευτικού έτους 2017-2018


Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 22 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ.Λαμπράκη 150) και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.yen.gr και www.hcg.gr, οι συνολικοί πίνακες εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) έτους 2017-2018, όπως προβλέπεται από το κεφάλαιο ΙΑ΄ της σχετικής προκήρυξης.

Ενημέρωση για τους Διαβιβαστές! (Ανακοίνωση ΣΑΑΔΒ)


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Συνδέσμου μας για την διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της διάσωσης ιστορικών στοιχείων για τη δράση του Όπλου μας το διακεκριμένο Μέλος μας Ταξχος ε.α. Χρήστος Νοταρίδης επιμελείται και καταγράφει καθημερινά στην ηλεκτρονική αυτή σελίδα διάφορα στοιχεία που αφορούν το Όπλο μας. Πολλοί από εσάς την γνωρίζετε ήδη.

Για όσους δεν την γνωρίζουν θα προτείναμε μια περιήγηση: https://el-gr.facebook.com/GRSIGNALS/.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας και αποτελεί επέκτασή της. Λειτουργεί ως forum ανταλλαγής ιδεών, απόψεων προτάσεων, συζητήσεων για ιστορικά -τεχνικά θέματα σχετιζόμενα με το Όπλο μας.

Μια επίσκεψη θα σας πείσει για την ποιότητα, το πάθος και το μεράκι του διαχειριστή για να διατηρηθεί ο μόχθος ανθρώπων που πάλεψαν χρόνια να συγκεντρώσουν πνευματικό υλικό και θέλουν να το μοιραστούν μαζί μας. Όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με αυτό το τομέα και επιθυμούν την συνδρομή του Συνδέσμου παρακαλούμε να επικοινωνήσουν μαζί μας, ώστε να την αναδείξουμε. Η όποια πρωτοβουλία θα πρέπει να εντάσσεται αυστηρά στους σκοπούς του καταστατικού μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Υπγος ε.α. Δημήτριος Κουτρουμάνης
Πρόεδρος ΣΑΑΔΒ

(eaaspierias.blogspot.gr)

Αλλάζει η διαδικασία κατάταξης νεοσυλλέκτων στις ΕΔ


Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα, οι νεο­σύλλεκτοι να εκπαιδεύονται στις Μονάδες όπου θα υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους. Στο πλαί­σιο της διακλαδικότητας, αλλά και της εξοικονόμη­σης πόρων γενικότερα, το ΓΕΕΘΑ αποφάσισε τη θέ­σπιση νέας διαδικασίας κατάταξης στρατευσίμων στις ΕΔ.

Η υλοποίηση του προγράμματος στην πλήρη μορφή του θα επιφέρει και την κατάργηση των Κέν­τρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, τουλάχιστον όπως λειτουργούσαν μέχρι τώρα. Μετά την πιλοτική εφαρμογή της νέας διαδικασίας κατάταξης στρατευ­σίμων στις ΕΔ, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

α) Η εφαρμογή της ήταν άμεση, καθόσον δεν απαιτείτο καμία τροποποίηση στη νομοθεσία που ισχύει για την κατάταξη των στρατευσίμων και την υγειονομική εξέτασή τους.

β) Είναι αναγκαία η τροποποίηση του σχετικού νομικού πλαισίου των μεταθέσεων των οπλιτών, με σκοπό:

1. Τη διαρκή επικαιροποίηση του Μηχανογρα­φικού Συστήματος Στρατολογίας με την καταγραφή στοιχείων κατάταξης-τοποθέτησης, σε πραγματικό χρόνο, όσων διακόπτουν ή λήγει η αναβολή τους ή προγραμματίζονται για κατάταξη για πρώτη φορά (πρωτόκλητοι).

2. Τη λειτουργία των ηλεκτρονικών φορμών συμπλήρωσης των στοιχείων των στρατευσίμων, μέ­σω των επίσημων ιστοσελίδων των Γενικών Επιτε­λείων, εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, η συλλογή των οποίων βοηθά ακόμη και στον σχεδιασμό των μεταθέσεων των καταταγέντων.

Μετά την επιτυχή πιλοτική εφαρμογή του προ­γράμματος κατάταξης και εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων στον Στρατό Ξηράς, το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στο Ναυτικό και στην Αεροπορία (γερμανική πατέν­τα), ενώ στις προτεραιότητες του ΓΕΕΘΑ, που έχει την ευθύνη και τον σχεδιασμό του προγράμματος, είναι:

Ο οριστικός σχεδιασμός των Σημείων Παρου­σίασης, σε όλη την επικράτεια, σύμφωνα με τη γεω­γραφική καταγωγή και τον τόπο μετάθεσης των καταταγέντων.
Η έγκαιρη έκδοση των διαταγών τοποθέτησης.
Η μείωση του χρονικού διαστήματος από την κα­τάταξη έως τη μετάθεση στη Μονάδα όπου οι καταταγέντες θα κληθούν να υπηρετήσουν τη θητεία τους.
Η άμεση στελέχωση των Μονάδων Εκστρατείας.
Η αποφυγή άσκοπων, χρονοβόρων και κοστοβόρων μετακινήσεων από και προς τη νησιωτική Ελλάδα.
Η ορθολογικότερη και ταχύτερη κατανομή των οπλιτών στα Σημεία Παρουσίασης και στη συνέχεια στις Μονάδες Τοποθέτησης.
Ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους των Σημείων Παρουσίασης αναφορικά με τα υφιστάμενα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων.

(ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-23/09/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.


Στα 894,13€ η μέση μηνιαία σύνταξη στην Ελλάδα... ακόμη! (ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΕΚΘΕΣΗ)


Στον προηγούμενο Πίνακα και το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την κατανομή των συνταξιούχων και της συνταξιοδοτικής δαπάνης ανά ηλικία. Παρατηρείται, πως το 26% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 32% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 38% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 56-65 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.


Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δημοσιεύει τις εκθέσεις του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για την αποτύπωση της δημοσιονομικής δαπάνης των χορηγούμενων συντάξεων για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο του 2017.

Υπενθυμίζεται ότι η δημοσίευση πραγματοποιείται μετά την αναγκαία αναμόρφωση της μεθοδολογίας των εκθέσεων για την ορθότερη αποτύπωση της δημοσιονομικής δαπάνης των συντάξεων, βάσει των διεθνών προτύπων.

Με βάση την τελευταία έκθεση, τον Αύγουστο του 2017 πληρώθηκαν συνολικά 4.513.764 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.864.272 ήταν κύριες, οι 1.241.678 επικουρικές και 407.814 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.324.844.234,34€ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ. Το πλήθος των συνταξιούχων ήταν 2.600.107 και το μέσο εισόδημα από συντάξεις ανήλθε σε 894,13€.

Οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες εδώ.

Δείτε την τελευταία έκθεση του Αυγούστου 2017:(e-forologia.gr)

Ελλάδα - Τουρκία: Οι δυνάμεις στο Αιγαίο σε δέκα χρόνια (ΓΡΑΦΗΜΑ)


Τι σχεδιάζουν το Πολεμικό Ναυτικό και η Αεροπορία για να αντιμετωπίσουν την κούρσα εξοπλισμών της Τουρκίας.
Μέχρι το 2020 θα ληφθούν σοβαρές αποφά­σεις για την αποτρεπτική ικανότητα των Eλληνι­κών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η διετία 2018-2020 θα αποτελέσει περίοδο σοβαρών αποφάσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν ή όχι τη δια­τήρηση της αποτρεπτικής ικανότητος των ελληνικών Ενόπλων Δυνά­μεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο για τα επόμενα 10-20 χρό­νια. Η κούρσα εξοπλισμών στην οποία έχει αποδυθεί η Τουρκία, σε συνδυασμό με την αρνητική δημο­σιονομική κατάσταση της Ελλάδας και μια σειρά κακών χειρισμών για την τύχη στρατηγικής σημασίας πε­ριουσιακών στοιχείων, όπως τα Ναυ­πηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας, έχει παραγάγει δυναμική σταδιακής ανατροπής του ισοζυγίου ισχύος. Σήμερα, όπως φαίνεται και στο πα­ρακείμενο γράφημα, το ισοζύγιο δεν είναι αρνητικό. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένες τάσεις οι οποίες, συνο­πτικά, έχουν ως εξής:

Ναυτικό. Ο συσχετισμός «13-24» στις φρεγάτες ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία δεν είναι αρνητικός.

Ωστόσο, η Άγκυρα εφαρμόζει ένα τεραστίων διαστάσεων ναυπηγικό πρόγραμμα πλήρους ανανέωσή του στόλου. Όταν αυτό ολοκληρωθεί, η συντριπτική πλειονότητα φρεγατών και κορβετών του τουρκικού ναυ­τικού θα είναι υπερσύγχρονη. Οι φρεγάτες/κορβέτες ως μονάδες δι­οίκησης/ελέγχου (Command Control) είναι απαραίτητες προκειμένου η Ελλάδα να διατηρήσει παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι τύπου «S» μετρούν έως και περισσότερα από 40 χρόνια παρουσίας. Οι τέσ­σερις, γερμανικής κατασκευής, φρε­γάτες τύπου «MeKo» μετρούν λιγότερα χρόνια (καθελκύστηκαν μεταξύ 1991 και 1996), ωστόσο ο εκσυγ­χρονισμός τους θεωρείται απαραίτητος, ώστε η Ελλάδα να διατηρήσει ανταγωνιστικό τεχνολογικά πλοίο ανοικτής θάλασσας στην περιοχή.

Παράλληλα, υπάρχουν σκέψεις αλλά και προτάσεις για τη δημιουργία προϋποθέσεων απόκτησης νέων πλοίων. Λόγω της δημοσιονομικής συγκυρίας, η αγορά θεωρείται (προς το παρόν) απαγορευτική, προτείνεται η συμμετοχή της Ελλάδας σε κοι­νοπραξία (π.χ. Γαλλίας-Ιταλίας) για τη συμπαραγωγή κορβετών, κάτι που θα επέτρεπε στο Πολεμικό Ναυ­τικό να επωφεληθεί, τα επόμενα χρόνια, με την απόκτηση μιας ή δύο μονάδων επιφάνειας αυτού του τύ­που. Πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν σχετικά παραδείγματα και, συγκε­κριμένα, η συμμετοχή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό κονσόρτσιουμ για μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV). Θετικό για την Ελλάδα είναι το ισο­ζύγιο στον τομέα των υποβρυχίων, λόγω της απόκτησης και ολοκλή­ρωσης των «214», τα οποία δεν θα υπάρχουν στο οπλοστάσιο της Τουρ­κίας τουλάχιστον για ακόμη 4-5 χρό­νια. Ενθαρρυντικό στοιχείο για την ικανότητα του Πολεμικού Ναυτικού να ολοκληρώνει απαιτητικά έργα είναι οι εργασίες ολοκλήρωσης δύο πυραυλακάτων τύπου «Ρουσέν» στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας. Και σε αυτό τον τομέα η παραγωγή της Τουρκίας έχει εντυπωσιακά επιτεύγματα, κα­θώς σε μόλις λίγα χρόνια τα Ναυ­πηγεία της Τούζλα παρέδωσαν 16 εξελιγμένης τεχνολογίας μονάδες.

Αεροπορία. Η προοπτική απόκτη­σης 100 μαχητικών F-35 από την Τουρκία, σε συνδυασμό με τη συμ­φωνία αγοράς ρωσικών S-400, θα μπορούσε να ανατρέψει πλήρως τα δεδομένα στο Αιγαίο στα μέσα της δεκαετίας του 2020. Στην Αθήνα αυ­τήν τη στιγμή προκρίνεται ο εκσυγ­χρονισμός μέρους του στόλου των 155 F-16 (πιθανότατα των περίπου 90 νεότερης διαμόρφωσης). Το πρόβλημα του συγκεκριμένου σχεδιασμού είναι ότι το πρόγραμμα εκσυγ­χρονισμού είναι οικονομικά εμπροσθοβαρές. Οι σκέψεις για αγορά F-35 είναι μάλλον πρόωρες σε αυτήν τη φάση. Ωστόσο, υψηλόβαθμες πη­γές αναφέρουν ότι η αεροπορική ισορροπία πάνω από το Αιγαίο την επόμενη δεκαετία δεν θα κριθεί από τους αριθμούς, αλλά από τη διαλειτουργικότητα των μονάδων. Έτσι, ένας στόλος 90 αναβαθμισμένων F-16 με μια μοίρα F-35 (που μελλοντικά θα αποκτηθεί) θα μπορούσαν να αποτελέσουν ικανή δύναμη απο­τροπής. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Ελλάδα έχει να αντιπαρατάξει, επίσης, τα συστήματα S-300, αλλά και τις συστοιχίες τύπου «Πάτριοτ».


Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ-24/09/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

Εκδόθηκε η προκήρυξη για κατάταξη Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Υγειονομικού (ανδρών - γυναικών) έτους 2017 (ΦΕΚ- ΑΣΕΠ)


Το ΑΣΕΠ προκήρυξε το διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) δώδεκα (12) Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού (ανδρών - γυναικών)

Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ:

Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει από κατόχους ομώνυμου ανά ειδικότητα πτυχίου τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ως εξής:

Α. Πτυχιούχοι Νοσηλευτές [θέσεις: εννέα (09)] [ΚΩΔ. 100]

Β. Πτυχιούχοι Φυσιοθεραπευτές [θέση: μία (01)] [ΚΩΔ. 200]

Γ. Πτυχιούχοι Λογοθεραπευτές [θέση: μία (01)] [ΚΩΔ. 300]

Δ. Πτυχιούχοι Εργοθεραπευτές [θέση: μία (01)] [ΚΩΔ. 400]

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μια μόνο ειδικότητα προέλευσης.

ΠΡΟΣOΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦIΩΝ

Οι υποψήφιοι, πέραν των αναφερομένων στο Κεφάλαιο Α΄, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 4 και 6 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), όπως ισχύει, πρέπει:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.

β. Να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-1987 και μετά).

γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, χωρίς να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία [αρθ.59-65 του ν. 3421/2005 (Α’ 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].

δ. Να είναι κάτοχοι ομώνυμου ανά ειδικότητα πτυχίου τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής, ως αναλυτικά καθορίζεται στο επόμενο Κεφάλαιο Γ΄, ή ισότιμου και αντίστοιχου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και κάτοχοι Άδειας άσκησης επαγγέλματος ή Βεβαίωσης Άδειας άσκησης επαγγέλματος ή Βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται.

ε. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.

στ. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασία κειμένων, (2) υπολογιστικά φύλλα και (3) υπηρεσίες διαδικτύου.

ζ. Να πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας η οποία θα κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ της παρούσας. Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.

η. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:

(1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή.

(2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, τρομοκρατικών πράξεων, φυλετικών διακρίσεων, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ψευδούς βεβαίωσης, ανθρωποκτονίας, επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων και πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικού, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

(3) για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

(4) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.

θ. Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.

ι. Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

ια. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

ιβ. Να μην έχουν απολυθεί από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος με απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, καθώς και να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση επίσης από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο, για αντισυμβατική συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία του ιδρύματος ή από δικαστική απόφαση.

2. Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της περ. η της παρ. 1, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα αν μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία κατάταξής τους δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα. Σημειώνεται ότι η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος προεδρικό διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα. Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν τα ορισθέντα στα άρθρα 99-104 του Ποινικού Κώδικα.

3. Η έλλειψη κωλυμάτων των υποψηφίων, πλην όσων ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα, πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά τον χρόνο κατάταξής τους στο Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή.

4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα/ιδιότητες (τίτλοι, κ.λπ.) τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού, υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας σε Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, που ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έχει ως έδρα τη Σχολή Λιμενοφυλάκων στον Πειραιά και αποτελείται από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ επιλεγόμενους κατόπιν κλήρωσης εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον έχει ειδικότητα Υγειονομικού (Ιατρού), από την 09-10-2017 ημέρα Δευτέρα μέχρι και την 03-11-2017 ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Δείτε εδώ όλη την σχετική προκήρυξη:Η Ερεικούσσα και οι μεγαλόστομες εξαγγελίες του υπουργού Εθνικής Αμύνης


Ανεγράφη προ ημερών στον ημερήσιο Τύπο (εφημερίδες 12-9-2017) ότι το Δημοτικό Σχο­λείο της Ερεικούσσας, το δεύτερο σε μέγεθος από τις Διαποντίους Νήσους της Κέρκυρας, δεν πρόκειται να λειτουργήσει εφέτος, για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια.

Το πανέμορφο πέ­τρινο κτίριο ήταν το μόνο που είχε παραμείνει ανοικτό όλα αυτά τα χρόνια στις Διαποντίους Νήσους, καθώς τα σχολεία στους Οθωνούς και το Μαθράκι είχαν κλείσει προ καιρού, λόγω της μεταναστεύσεως των κατοίκων. Το μονοθέσιο αυτό σχολείο φιλοξενούσε πέρυσι τρεις μαθητές, αλλά οι δύο με τις οικογένειές τους μετοί­κησαν στην Αθήνα, ενώ ο τρίτος, αλβανικής καταγωγής, θα παρακολουθήσει μαθήματα στο γυμνάσιο. Το μέγεθος της δημογραφικής κρίσεως γίνεται φανερό, όπως γράφτηκε, από το γεγονός ότι στο δημοτικό αυτό σχολείο το 1934 φοιτούσαν 100 μαθητές και λειτουργούσε σε δύο βάρδιες, αφού δεν χωρούσαν όλοι σε μία αίθουσα διδασκαλίας!

Η παραπάνω είδηση άφησε βέβαια ασυγκίνητους τους πάντες και ουδείς από τους κυβερνητικούς εταίρους το σχολίασε. Είμαι περίεργος για την άποψη των συντρόφων του ΣΥΡΙΖΑ, που συμμετέχουν στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για το Δημογραφικό, σχετικώς με τον αριθμό των 100 μαθητών που φοι­τούσαν στην Ερεικούσσα το 1934, πού δηλα­δή οφείλετο αυτή η πληθώρα των μαθητών του δημοτικού σχολείου της.

Είναι όμως ανάγκη να υπενθυμίσουμε τις πομπώδεις εξαγγελίες του υπουργού Εθνικής Αμύνης, όπως αυτές είχαν δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Το ΠΑΡΟΝ της Κυριακής» (4-12-2016), όπου ανεγράφοντο και τα εξής: «Το υπουργείο Άμυνας θα καλύπτει τα έξοδα διαμονής, διατροφής και διαβίωσης σε δύο πολύτεκνες οικογένειες ανέργων, με μοναδική υποχρέωσή τους να εγκατασταθούν στην ακριτική νησίδα Ερεικούσσα, που ανήκει στο σύμπλεγμα των Διαποντίων Νήσων, τα οποία ευρίσκονται στη μέση της Αδριατικής μεταξύ Κέρκυρας και Ιταλίας». Την εξαγγελία αυτή έκα­νε ο υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος, που επισκέφθηκε την Ερεικούσσα το Μαθράκι και τους Οθωνούς συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Β. Τελλίδη, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού δικαιώματα για υφα­λοκρηπίδα, χωρικά ύδατα, κ.λπ., έχουν μόνο τα νησιά που κατοικούνται. Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός του υπουργού Άμυνας βρίσκεται σε απόλυτα σωστή κατεύθυνση...

Ο Π. Καμμένος προχώρησε στην εξαγγελία αυτή, συγκινημένος, όταν συνομίλησε με τον μοναδικό μαθητή του Δημοτικού Σχολείου Ερεικούσσας, τον Λέοντα όπως τόνισε ο υπουργός Άμυνας: «Η εγκατάσταση οικογενειών ανέρ­γων στα ακριτικά νησιά θα γίνει στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος που επεξεργάζε­ται το υπουργείο. Με το πρόγραμμα αυτό θα δώσουμε ένα κίνητρο ζωής μέσα σ’ αυτήν την οικονομική κρίση, που έχει θύματα πολλές οικογένειες. Για να δουν ότι υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα... Στόχος είναι να δημιουργηθούν ξανά συνθήκες ανάπτυξης στα νησιά και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα νησιά μας δεν είναι μόνο θέρετρα, είναι και τόποι όπου υψώνεται η Ελληνική Σημαία και προστατεύεται η εθνική κυριαρ­χία. Θέλω να πω ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος γνωρίζει καλά το νησί και τους κατοίκους, μου ζήτησε να είμαστε εδώ και η κυβέρνηση θα κάνει αυτό το βήμα. Το μή­νυμα είναι ξεκάθαρο... Η παρουσία ακρι­τών στα νησιά είναι εθνικό έργο. Είναι ένα έργο διασφάλισης της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Αν τα νησιά εγκαταλειφθούν, τό­τε δεν θα πάψει μόνο να υπάρχει ζωή στα νησιά, αλλά θα πάψει να υπάρχει υφαλο­κρηπίδα, θα πάψει να υπάρχει η παρουσία της πατρίδας και η έπαρση της σημαίας».

Αυτές οι μεγαλόστομες εξαγγελίες του υπουρ­γού Εθνικής Αμύνης έμειναν βέβαια στα χαρ­τιά, αφού δεν εγκαταστάθηκαν, τελικά, πολύ­τεκνες οικογένειες στην Ερεικούσσα, που αριθμεί 400 κατοίκους, και το μοναδικό δημο­τικό σχολείο της έκλεισε. Έμειναν στα λόγια οι εξαγγελίες και ούτε βέβαια ανακοινώθηκε αυ­τό το πιλοτικό πρόγραμμα που εξήγγειλε, το οποίο, όπως είπε τότε, επεξεργάζετο το υπουρ­γείο. Λόγια υπουργών χωρίς αντίκρισμα, απλώς και μόνο για δημιουργία εντυπώσεων! Αν εί­ναι δυνατόν να ενδιαφέρεται η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για την παρουσία της πατρίδος και την έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ερεικούσσα!

Του ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ Δικηγόρου, Προέδρου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ-24/09/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.


Γερασμένα «βατράχια»


Η οικονομική κρίση και η έλλειψη προσωπικού πλήττουν το Σώμα του Πολεμικού Ναυτικού.

Τα 60 χρόνια γιορτάζουν φέτος οι Έλληνες βατραχάνθρωποι και η σημαντική αυτή για κάθε μονάδα επέτειος βρίσκει τα «βατράχια» του Πολεμικού Ναυτικού σε ένα σταυροδρόμι εξελίξεων, σε μία εξαιρετικά δύσκολη οικονομι­κή συγκυρία για τηv Ελλάδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις και το ΓΕΝ.

Η αναβάθμιση των επιχειρησι­ακών δυνατοτήτων, η αναπλήρωση του πολύτιμου προσωπικού που για διάφορους λόγους έχει φύγει από τη Μονάδα, η εξεύρεση των κατάλληλων τό­πων εκπαίδευσης αυτών, η σχεδίαση παροχής αποτελεσματικής ασφάλειας στις σύγχρονες εγκαταστάσεις ερευνών και άντλησης (οψέποτε) αερίου ή πετρελαίου από τις ελληνικές θάλασσες εί­ναι μερικές μόνο από τις προ­κλήσεις που αντιμετωπίζει την εποχή μας η Διοίκηση Υποβρυ­χίων Καταστροφών (ΔΥΚ) του ΓΕΝ.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ. Στην εποχή μας η ΔΥΚ διοικητικώς αποτελεί μια από τις Διοικήσεις του Αρ­χηγείου Στόλου, ενώ επιχειρη­σιακούς -μέσω αυτού- υπάγεται στη Διακλαδική Διοίκηση Ειδι­κών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ) του ΓΕΕΘΑ, μαζί με τις επίλεκτες δυ­νάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων των άλλων Κλάδων (Ζ΄ΜΑΚ, EΤΑ, 31η MΕΕΔ). Το άριστα εκ­παιδευμένο προσωπικό της υπη­ρετεί επίσης πάνω στα πολεμικά πλοία του Στόλου στη διάρκεια επιχειρήσεων και αποστολών, καθώς και στο Κέντρο εκπαιδεύσεως Ναυτικής Αποτροπής (KΕΝΑΠ), που εδρεύει στη Σού­δα της Κρήτης, υπάγεται στο ΓΕΕΘA και λειτουργεί επ’ ωφελεία του ΝΑΤΟ και με διακλαδικό και πολυεθνικό προσωπικό.

Η αντιμετώπιση των συγχρό­νων ασύμμετρων απειλών, ιδί­ως σε θαλάσσιο περιβάλλον, σε συνδυασμό με την προστασία των θαλάσσιων εγκαταστάσεων και πλοίων που αφορούν ερευ­νητικά πλοία και εξέδρες άντλη­σης αερίου/πετρελαίου αποτε­λούν δυο νέα πεδία δράσης για τη ΔΥΚ.

Για να υλοποιηθούν, όμως, όλες αυτές οι αποστολές χρειά­ζονται άνδρες άριστα εκπαιδευ­μένοι και αποφασισμένοι για την εκτέλεση των αποστολών που θα τους ανατεθούν. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι εύκολο, γιατί για την πλήρη εκπαίδευση ενός και μόνο βατραχανθρώπου απαιτούνται τουλάχιστον 1,5-2 χρόνια, ώστε αυτός να είναι επιχειρησι­ακός και να ενταχθεί οργανικά σε κάποιο «στοιχείο» (το μικρό­τερο οργανικό επιχειρησιακό τμήμα της ΔΥΚ).

Τα Μνημόνια και οι επαχθείς οικο­νομικοί όροι που επιβλήθηκαν, ιδί­ως στο προσωπι­κό των Ε.Δ., είχαν ως αποτέλεσμα πλήθος εκπαιδευ­μένων βατραχαν­θρώπων να εγκαταλείψει τη ΔΥΚ, είτε συνταξιοδοτούμενο, για στε­λέχη παραγωγι­κών σχολών, είτε μη ανανεώνοντας τις συμβάσεις αν ήταν ΕΠΟΠ/ΕΜΘ. Σε κάθε περίπτωση και για οποιαδήπο­τε αιτία, η ΔΥΚ είδε μέσα στην τελευταία οκταετία της κρίσης να αυξάνεται κατακόρυφα ο μέ­σος όρος ηλικίας του προσωπι­κού της από 26 χρόνια που ήταν πριν από μια δεκαετία, στα 37 (!) τώρα. Και ένας άνδρας σχε­δόν σαραντάρης, οικο­γενειάρχης, δεν έχει πλέον ούτε τις φυ­σικές αντοχές αλλά ούτε και τη... φυσική κα­λώς εννοούμενη- «τρέλα» που απαιτείται για κάποιον άνδρα των ειδικών επιχειρήσεων!

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ. Μια προσπάθεια που γίνεται τον τελευταίο χρόνο, χάρη στους «βάτραχους» αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, και Στόλου, αντι­ναύαρχο Ιωάννη Παυλόπουλο, οι οποίοι έχουν διατελέσει αμφότεροι διοικητές της ΔΥΚ και γνωρίζουν άριστα το όλο ζήτη­μα, για να ανανεωθεί το έμψυ­χο δυναμικό της με την ένταξη σε αυτήν 25 Οπλιτών Βραχείας Ανακατατάξεως (ΟΒΑ) για τριετή (2+1) υπηρεσία, δεν έχει εισέτι αποδώσει τα αναμενόμενα. Την όλη κατάσταση επιδεινώ­νει ακόμα περισσότερο η πρό­σφατη απόφαση της ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ να περικοπούν δραστικώς (εκ νέου) τα επιδόματα των βατραχανθρώ­πων (αλεξιπτωτιστού, υποβρυχί­ου καταστροφέα και εκρηκτικών) για να τα λαμβά­νουν πλέον μόνο όσοι υπηρετούν σε ΔΥΚ και ΚΕΝΑΠ, όπως και σε όλους τους συ­ναδέλφους τους των Ειδικών Δυ­νάμεων όλων των Κλάδων. Έτσι, τώρα το βά­ρος της επιλογής για να μετα­τεθεί ένας βατραχάνθρωπος σε θέση εκτός των προαναφερθεισών μονάδων θα πέφτει στον δι­οικητή της ΔΥΚ, ο οποίος έτσι θα πρέπει να αποφασίζει ποιος άνδρας του θα συνεχίσει να λαμβάνει τα χρήματα που παίρνει τώρα και ποιος θα δει επί πλέον περικοπές κατά -σχε­δόν- 50%!

Εκπαίδευση μετ’ εμποδίων

Είναι γνωστό ότι η ΔΥΚ έως πριν από μερικά χρόνια του­λάχιστον είχε τρία μέρη για την επιχειρησιακή εκπαίδευ­ση του προσωπικού της. Τη Γυάρο, τις Φλέβες και την Πλατειά - οι δύο τελευταίες στον Σαρωνικό. Πριν από με­ρικά χρόνια η κυβέρνηση αποφάσισε να ανακηρύξει ολόκληρη τη Γυάρο, και όχι το νότιο τμήμα της, όπου είναι οι γνωστές εγκαταστάσεις-φυλακές, χώρο μνήμης και «Μουσείο Αντίστασης». Έτσι σταμάτησε πλήρως η εκπαί­δευση εκεί. Στις Φλέβες, όπου γινόταν εκπαίδευση στα εκρηκτικά και βολές φορητού οπλισμού και ασκήσεις, είχαν σημειωθεί συνεχείς διαμαρτυρίες της εκάστοτε δη­μοτικής Αρχής της Βουλιαγμένης και της διοίκησης του ξενοδοχείου «Αστήρ». Έτσι περιορίστηκαν οι εκεί εκπαι­δεύσεις δραστικώς, μέχρις ότου η παρούσα πολιτική ηγε­σία του ΥΠΕΘΑ ενέταξε τις Φλέβες και τη Φλεβοπούλα σε ένα από τα δέκα περίπου «φιλέτα» για την αξιοποί­ηση της ακίνητης περιουσίας των Ε.Δ. Έτσι «πάνε» και οι Φλέβες. Μία φήμη λέει ότι στη θέση της το προσωπι­κό της ΔΥΚ θα εκπαιδεύεται σε άλλη νησίδα του Σαρωνικού, πολύ κοντά στην Πελοπόννησο, με αρχαιολογικά ευρήματα, που η μισή όμως ανήκει σε ιδιώτη εφοπλιστή, ο οποίος προτίθεται να παραχωρήσει το τμήμα που του ανήκει για την εκπαίδευση των βατραχανθρώπων. Αρκεί να το θέλουν και οι... αρχαιολόγοι, θα προσθέταμε εμείς.

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ-lsblav@gmail.com
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-23/09/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.


Tο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ρυθμίζει τα στεγαστικά δάνεια των Στρατιωτικών


Με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κ. Κωνσταντίνο Βαρλαμίτη, συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017, αντιπροσωπεία της ΠΟΕΣ.

Η συνάντηση προκλήθηκε μετά το...

Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:

Συντάξεις στρατιωτικών: Διπλή μείωση σε όσους πήραν επίδομα επικινδυνότητας

Διπλή μείωση σε όσους έπαιρναν το επίδομα επικινδυνότητας, υλοποιεί η κυβέρνηση! Η αρχή γίνεται από την 1η Οκτωβρίου. Δείτε πώςΔιπλό χτύπημα σε αυτούς για τους οποίους αφιέρωσαν πολλές δημόσιες δηλώσεις οι πολιτικοί και όχι μόνο, δηλαδή σε όσους έφαγαν τα νιάτα τους πετώντας με μαχητικά στο Αιγαίο, ή υπηρετώντας σε υποβρύχια ή κάνοντας καταδύσεις και πέφτοντας με αλεξίπτωτα ή ακόμα και διακινδυνέυοντας τη ζωή τους για να εξουδετερώσουν πυρομαχικά, καταφέρνει η κυβέρνηση.

Όλοι αυτοί για τους οποίους πολλές φορές νιώσαμε υπερήφανοι, είναι οι πρώτοι που δέχονται το χτύπημα της δπλής μείωσης στην σύνταξή τους.

Η αρχή θα γίνει την 1η Οκτωβρίου και η συνέχεια θα δοθεί την 1η Ιανουαρίου 2019.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου το πλαφόν στις συντάξεις που είναι πάνω από 2.000 ευρώ, με βάση το άρθρο 13 του νόμου Κατρούγκαλου.

Από τους στρατιωτικούς αυτή η ρύθμιση πιάνει όσους έπαιρναν επίδομα επικινδυνότητας, πτητικό, καταδυτικό κλπ.

Η περικοπή ισχύει αναδρομικά από 1η Ιουνίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018, ημερομηνία μέχρι την οποία θα γίνει και ο επανυπολογισμός των συντάξεων σύμφωνα με τον νέο νόμο και θα πάψει να ισχύει η προσωπική διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι από την πρωτοχρονιά του 2019 λόγω της παύσης καταβολής της προσωπικής διαφοράς, οι συντάξεις θα μειωθούν άμεσα.

Συνεπώς αυτή τη στιγμή, με βάση την πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας, έχουμε μείωση των συντάξεων με βάση το πλαφόν των 2000 ευρώ. Η μείωση αφορά όσους έπαιρναν επιδόματα επικινδυνότητας με αποτέλεσμα να αυξηθεί η σύνταξη τους.

Με το άρθρο 14 του νόμου Κατρούγκαλου υπάρχει μνημονιακή υποχρέωση μέχρι το τέλος του 2017 να επανυπολογιστούν οι παλαιές συντάξεις. Με βάση τον τρόπο υπολογισμού που επιβάλλει ο νόμος Κατρούγκαλου.

Επειδή όμως οι συντάξεις με βάση το νόμο Κατρούγκαλου είναι μικρότερες, για να μην φανεί άμεσα η μείωση, δίνει την προσωπική διαφορά. Αυτό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, οπότε και καταργείται η προσωπική διαφορά και θα φανεί η μείωση.

Συνεπώς οι συνταξιούχοι που έπαιρναν πάνω από 2000 ευρώ θα υποστούν δυο μειώσεις. Η μια θα είναι η περικοπή που ξεκίνησε τον Οκτώβριο και θα είναι αναδρομική από 1η Ιουνίου 2016 και η δεύτερη το 2019 όταν θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά.«Ήταν δίκαιο και το κάναμε πράξη», εκτός από τις αδικίες στα στελέχη ΕΔ


ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΣΠΕΘ)
ΥΠΛΓΟΥ (ΕΜ) ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ

Αφορμή του παρόντος άρθρου μου, στάθηκε η ομιλία του κ. Πρωθυπουργού, στη έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Αφ’ ενός, μου προξένησε χαρά και ικανοποίηση, η απαγγελία των ευεργετικών μέτρων, τα οποία λήφθηκαν προς όφελος των Ελλήνων Πολιτών και αφ’ ετέρου λύπη, διότι δεν έγινε απολύτως καμία μνεία, για τα προβλήματα που ταλανίζουν εδώ και χρόνια, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Φυσικά, για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα να γίνει αναφορά, τόσο για την επιστροφή του υπολοίπου 50% των αναδρομικών (συμφώνως των αμετάκλητων αποφάσεων του ΣτΕ), ούτε και για το ότι, επέρχεται νέο ειδικό (κατηγοριοποιημένο) μισθολόγιο για όλους εμάς, που στελεχώνουμε τις Ε.Δ και τα Σ.Α.

Εντύπωση μου προκάλεσε το γεγονός ότι, κατά την ομιλία του, ο κ. Πρωθυπουργός, στο τέλος κάθε απόφασης των μέτρων ευεργετικού χαρακτήρα, απήγγειλε την εξής φράση: «Ήταν δίκαιο και το κάναμε πράξη».

Στις μέχρι τώρα τοποθετήσεις μου, έχω προσπαθήσει και πιστεύω ότι έχω αναδείξει, μέσω της Ε.Σ.ΠΕ.Θ, στον έντυπο τύπο, στο διαδίκτυο, καθώς και στη Βουλή των Ελλήνων (στέλνοντας προσωπικές επιστολές) τις -εμπαιγματικού χαρακτήρα- διατάξεις της Εγκυκλίου του ΥΠΟΙΚ, με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 27135/0092/16-2-2011 άρθρα 20, 21 και 22, που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των στελεχών των Ε.Δ, των Σ.Α και του Π.Σ, οι οποίες αν μη τι άλλο επιφυλάσσουν δυσμενή διακριτική μεταχείριση σε βάρος του προσωπικού που κατατάχθηκε κατά τα έτη 1990 - 1992.

Η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, προφανώς εκ παραδρομής, διέλαθε της προσοχής του νομοθέτη και αποκλείστηκε αυθαίρετα και καταχρηστικά από τις ευεργετικού χαρακτήρα μεταβατικές διατάξεις του Ν.3865/2010, οι οποίες ισχύουν και περιορίζονται, μόνο για όσους, προσελήφθησαν την περίοδο 1984 – 1989.

Ουσιαστικά, όσοι προσελήφθησαν, εντός του 1989 ή και ακόμη εντός του Α’ εξαμήνου 1990, επιβαρύνονται κατ’ ουσία, με επιπλέον 6 μήνες υπηρεσίας (25 ½ έτη πραγματικής υπηρεσίας + 5 συντάξιμα έτη του άρθρου 40 του Π.Δ 169/2007, ήτοι συνολικά 30 ½ συντάξιμα έτη), αποκτώντας κατ’ αυτό τον τρόπο δικαίωμα συνταξιοδότησης από το έτος 2015 και εντεύθεν, διατηρώντας έτσι τα πλεονεκτήματα του ισχύοντος ασφαλιστικού Ν.4387/2016.

Στην αντίπερα όχθη, οι εναπομείναντες παλαιοί ασφαλισμένοι (κατατασσόμενοι τα έτη 1990 - 1992) θα επιβαρυνθούν με επιπλέον 14 ½ έτη, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν αρχής γενομένης, από το έτος 2030 και εντεύθεν, υποκείμενοι μάλιστα στα νέα δεδομένα (επί το δυσμενέστερο) σε ότι αφορά στον κανονισμό (ύψος) της σύνταξης.

Δυστυχώς, οι παλαιοί ασφαλισμένοι όπως οριοθετήθηκαν χρονικά (1984 - 1992), δεν αντιμετωπίστηκαν ίσα και δίκαια, αλλά διαχωρίστηκαν οριστικά και δια παντός. Συγκεκριμένα οι διατάξεις που προξένησαν το διαχωρισμό, περιορίστηκαν μόνο στους παλαιούς ασφαλισμένους που κατετάγησαν μεταξύ των ετών 1986 – 1989, χωρίς να περιλαμβάνουν περαιτέρω μεταβατική κλιμάκωση (σε εύλογο βάθος χρόνου) για τους λοιπούς παλαιούς ασφαλισμένους (1990 - 1992), οι οποίοι εξαιτίας αυτού του γεγονότος, αποτελούν μια ανεξάρτητη κατηγορία (παγκόσμια πρωτοτυπία).

Ειδικότερα, οι όποιες τροποποιήσεις - μεταρρυθμίσεις επήλθαν επί του ασφαλιστικού συστήματος μεταγενέστερα, δεν κατέτμησαν (και δεν θα μπορούσαν άλλωστε), ούτε διαχώρισαν την υπόψη κατηγορία εργαζομένων, δημιουργώντας εμφανείς ανισότητες και αδικίες.

Από τα παραπάνω, προκύπτουν σωρεία αναπάντητων ερωτημάτων, τόσο για τις παραλήψεις που διέλαθαν πιθανόν της προσοχής του νομοθέτη, αλλά και την εν συνεχεία αδιαφορία της Πολιτείας, σε βαθμό ανικανότητας όπως υποστηρίζουν πολλοί ενδιαφερόμενοι, να αποκαταστήσει το υπόψη προσωπικό.

Ενδεικτικά αναφέρω τα παρακάτω 2 ερωτήματα – ζητήματα, που χρήζουν επίλυσης από μια Πολιτεία που θέλει να αποκαλείται ευνομούμενη:

1. Η υφιστάμενη ρύθμιση, ανταποκρίνεται στη διαρκή απαίτηση των πολιτών για στοιχειώδη αξιοκρατία και ισονομία, ως βασική υποχρέωση του Κράτους Δικαίου;

2. Είναι ηθικά αποδεκτή η διάσπαση με τη μέθοδο της «σαλαμοποίησης» της αμιγούς ομάδας ασφαλισμένων της περιόδου 1984 – 1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι), σε ασφαλισμένους προ του 1990 και στους μετέπειτα, και έως το 1992;

Άραγε, η συγκεκριμένη αβλεψία – αδικία, δεν είναι δίκαιο, έτσι ώστε να γίνει πράξη;

-Ο-
Πρόεδρος της Ε.Σ.ΠΕ.Θ

Στέφανος Κουκουράβας
Υπλγός (ΕΜ)____________________________
Σημείωση: Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου, εκφράζει απολύτως προσωπικές απόψεις του συντάκτη.

«Παράθυρο» για νέες περικοπές στις αμυντικές δαπάνες λόγω χειρισμών της κυβέρνησης


Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέες περικοπές στις αμυντικές δαπάνες, ένα ζήτημα το οποίο αναμένεται να βρεθεί στις πρώτες θέσεις της ατζέντας, που σχετίζεται με την γ΄ αξιολόγηση.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, οι συναντήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια της Τρόικα για τον φετινό προϋπολογισμό δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε η κυβέρνηση που από νωρίς βρέθηκε απολογούμενη για την υστέρηση 350 εκατ. ευρώ που εμφανίζουν οι εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος ενώ άλλα 346 εκατ. ευρώ λείπουν και από τις αποκρατικοποιήσεις. Με την εξέταση λοιπόν των στοιχείων του προϋπολογισμού του 2017 και κυρίως των προβλέψεων του 2018 οι εμπειρογνώμονες των τεχνικών κλιμακίων διαπίστωσαν ότι η κυβέρνηση αθέτησε τις δεσμεύσεις της για περιορισμό των δαπανών σε δύο βασικές κατηγορίες: Στις αμυντικές δαπάνες και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Όταν οι απαντήσεις που πήραν δεν τους ικανοποίησαν, τόνισαν ότι θα εισηγηθούν μεταξύ άλλων την μείωση των αμυντικών δαπανών αν προκύψει η ανάγκη για νέα -ήδη ψηφισμένα- μέτρα για το 2018.

Με βάση τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί με την συμφωνία του 2015, κατόπιν εισήγησης της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου, οι αμυντικές δαπάνες θα έπρεπε να περικοπούν κατά 600 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 200 εκατ. ευρώ το 2015 και 400 εκατ. ευρώ το 2016. Ωστόσο, η συνολική μείωση για την διετία δεν ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ και καλύφθηκε από το υπερπλεόνασμα των εσόδων που καταγράφηκε το 2016.

H πρώτη σελίδα της επιστολής του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα προς τους θεσμούς στις 30 Ιουνίου 2015, με την οποία πρότεινε περικοπές 600 εκατ. ευρώ από τις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος. Λίγες ώρες αργότερα, το Μέγαρο Μαξίμου εξέδιδε ανακοίνωση ότι «δεν υπάρχει, ούτε υπήρξε και ούτε θα υπάρξει πρόταση από την ελληνική κυβέρνηση για μείωση των αμυντικών δαπανών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος είχε υποσχεθεί στην Βουλή ότι η εξοικονόμηση μπορεί να γίνει με την εκποίηση «μη επιχειρησιακά αναγκαίου» αμυντικού υλικού και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Τίποτα από αυτά όμως δεν υλοποιήθηκε. Τα σχέδια για πώληση πυρομαχικών στην Σαουδική Αραβία και τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης ΒΜΡ-1 στην Αίγυπτο καρκινοβατούν ενώ οι προβλέψεις του για «έσοδα 300 εκατ. ευρώ για το 2017» από την παραχώρηση ανενεργών στρατοπέδων και μίσθωση ακινήτων διαψεύστηκαν παταγωδώς. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται άλλωστε οι στοχευμένες διαρροές περί πώλησης των αεροσκαφών F-16 Block30 σε τρίτες χώρες ή «παρωχημένου προγράμματος εκσυγχρονισμού των F-16».

Ένα δεύτερο πεδίο όπου τα τεχνικά κλιμάκια εντόπισαν παρατυπίες και οικονομικές αποκλίσεις είναι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και ειδικότερα, οι δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κυρίως από αναπτυξιακές εταιρίες που επιχειρούν εντός των Δήμων και μισθοδοτούν προσωπικό αλλά δεν έχουν την σύνθεση που θα τους επέτρεπε να υλοποιήσουν συγχρηματοδοτούμενα έργα, οι υπεράριθμοι συμβασιούχοι των ΟΤΑ που έχουν φτάσει τις 52.000 και οι 3.500 δημόσιοι υπάλληλοι με πλαστά πτυχία που θα έπρεπε να έχουν ήδη απολυθεί. Τα τεχνικά κλιμάκια κάλεσαν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε εξορθολογισμό των κρατικών δαπανών διαφορετικά από 1ης Ιανουαρίου 2018 ενεργοποιείται η φορολαίλαπα, για την οποία ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Valdis Dombrovskis ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν απαίτηση των δανειστών αλλά μία επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης.

Συνεδρίαση κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων

Υπό αυτό το κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες στη Βουλή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων με αντικείμενο την ενημέρωση των μελών της για τα τρέχοντα και μελλοντικά προγράμματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή ενημερώθηκε για:
  • το πρόγραμμα αναβάθμισης των Α/Φ F-16 στο επίπεδο Viper (Block70/72) που έχει λάβει πλέον τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος και θα υλοποιηθεί μέσω διακρατικής συμφωνίας στην ΕΑΒ. Όπως έγινε γνωστό, η απάντηση των αρμόδιων αμερικανικών υπηρεσιών στο ελληνικό αίτημα (LOR P&A) για την αρχική επίσημη κοστολόγηση των εναλλακτικών επιλογών αναμένεται στις αρχές του Οκτωβρίου.
  • προγράμματα που σχετίζονται με τα Κ/Β ΑΜ-39 και ΜΜ-40 Exocet
  • το πρόγραμμα F-35, για το οποίο απεστάλη  από την ΓΔΑΕΕ στις 7 Φεβρουαρίου 2017  αίτημα για τη λήψη στοιχειών κόστους και διαθεσιμότητας, πληροφοριών, μελετών και αναλύσεων. Ειδικότερα ζητήθηκαν στοιχεία που αφορούν στη δημιουργία μίας Μοίρας με δύναμη 20 αεροσκαφών, συμπεριλαμβάνοντας την αρχική υποστήριξη των αεροσκαφών, ενώ ζητήθηκε επίσης η εξέταση συμμετοχής της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας τόσο σε πρόγραμμα προμήθειας όσο και στην εν συνεχεία υποστήριξη του F-35.

Άρθρο Αντγου ε.α Λάμπρου Τζούμη: Έλλειμμα εθνικής στρατηγικής και «Τουρκική Ένωση Θράκης»


Του Λάμπρου Τζούμη
Αντιστρατήγου ε.α

Το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας της Δ. Θράκης είναι ένα πολύ ευαίσθητο εθνικό θέμα, σε μια γεωγραφική περιοχή της χώρας μας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τεράστια γεωπολιτική σημασία. Η διαβίωση μιας συμπαγούς μουσουλμανικής πληθυσμιακής ομάδας, που ένα μέρος της διαπνέεται από εθνική τουρκική συνείδηση, σε μια περιοχή η οποία υπάρχει πιθανότητα να αποτελέσει μελλοντικό θέατρο επιχειρήσεων σε ενδεχόμενη σύρραξη με την Τουρκία, στην οποία σταθμεύει πολύ μεγάλος αριθμός στρατιωτικών μονάδων, δημιουργεί εύλογες ανησυχίες σχετικά με τη στάση της μειονότητας και τα προβλήματα που θα μπορούσε να δημιουργήσει. Σε μια χρονική περίοδο όπου εκδηλώνονται όλο και περισσότερο αυτονομιστικές και αποσχιστικές τάσεις, η μουσουλμανική μειονότητα δημιουργεί την ανάγκη ιδιαίτερων χειρισμών από την ελληνική πολιτεία.

Με αφορμή το θέμα των τελευταίων ημερών σχετικά με την τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία θα αναγνωριζόταν από τις ελληνικές αρχές η «Τουρκική Ένωση Ξάνθης», θα αναφερθούν στη συνέχεια όσο πιο περιληπτικά γίνεται οι παραλείψεις και τα βασικά σημεία της ελληνικής πολιτικής, σχετικά με το ευαίσθητο αυτό εθνικό θέμα. Η υπόψη τροπολογία, που ως γνωστόν αποσύρθηκε κάτω από τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, παρέκαμπτε τις δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου, οι οποίες είχαν απορρίψει το δικαίωμα χρήσης του όρου «τουρκική» και εναρμονιζόταν με απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία δικαίωνε μειονοτικούς συλλόγους της Θράκης, που είχαν προσφύγει σ΄ αυτό. Η ρύθμιση αυτή θα έδινε το δικαίωμα για τη νομική αναγνώριση όλων των παράνομων μέχρι σήμερα μειονοτικών συλλόγων της Θράκης, οι οποίοι θα μπορούσαν πλέον να χρησιμοποιούν τον ορό «τουρκικός». Στο καταστατικό της «Τουρκικής» Ένωσης Ξάνθης αναφέρεται ότι σκοπός των μελών της είναι «η διάδοση των πνευματικών, κοινωνικών και θρησκευτικών μεταρρυθμίσεων, των προελθουσών εκ της τουρκικής μεταπολιτεύσεως». Είναι προφανές, ότι ο σκοπός που εξυπηρετείται από την ανάπτυξη δράσεων της ένωσης αλλά και παρόμοιων συλλόγων, είναι η προώθηση των συμφερόντων της νεοθωμανικής Τουρκίας.

«Σκοπός μας είναι η Δυτική Θράκη να παραμείνει στα τουρκικά χέρια σαν ενιαίο σύνολο και σε κατάλληλο χρόνο και ευκαιρία να ενωθεί με την Μητέρα Πατρίδα. Εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε την απαλλοτρίωση του τουρκικού αυτού τμήματος. Οι δυτικοθρακιώτες αδελφοί μας, σε πρώτο βήμα, πρέπει να αγωνιστούν για να κερδίσουν την ανεξαρτησία και αυτονομία της Δυτικής Θράκης». Διακήρυξη του Μουσταφά Κεμάλ, που περιλαμβάνεται στον εθνικό όρκο του 1920.

Με την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάννης το 1923, συμφωνήθηκε η ανταλλαγή του ελληνορθόδοξου πληθυσμού της Τουρκίας, με το μουσουλμανικό πληθυσμό της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτέλεσαν, ο ελληνικός πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου, Τενέδου και ο μουσουλμανικός της Δ. Θράκης, οι οποίοι παρέμειναν στα εδάφη στα οποία ζούσαν. Από τότε και μετά, η Ελλάδα ακολούθησε μια επαμφοτερίζουσα πολιτική απέναντι στη μουσουλμανική μειονότητα. Το 1930 ο Ε. Βενιζέλος στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης φιλίας μεταξύ των δυο κρατών, υιοθέτησε μια αμφιλεγόμενη θέση και πρότεινε για νόμπελ ειρήνης το Μουσταφά Κεμάλ. Προχώρησε επίσης σε δύο συμφωνίες με την Τουρκία, οι οποίες αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα στις μετέπειτα εξελίξεις στο θέμα της μειονότητας και στη διευκόλυνση της πολιτικής διείσδυσης της Τουρκίας στην περιοχή. Ήταν η απέλαση των «παλαιομουσουλμάνων» από τη Θράκη και η ίδρυση του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής. Την υπόψη χρονική περίοδο, μεγάλο μέρος της μουσουλμανικής μειονότητας, ήταν προσκολλημένη στις αρχές του Ισλάμ, αντίθετη με την πολιτική του κεμαλικού νεωτερισμού της Τουρκίας και χαρακτηριζόταν ως «παλαιομουσουλμανική» μειονότητα.

Η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη το θετικό κλίμα που είχε διαμορφώσει η διακήρυξη και η εφαρμογή της ελληνοτουρκικής φιλίας, από τους Βενιζέλο και Μουσταφά Κεμάλ, κατήγγειλε την παρουσία αντικεμαλικών μουσουλμάνων στη Θράκη, ως αποσταθεροποιητικό παράγοντα των καλών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και ζήτησε την απέλαση 150 ηγετικών στελεχών των «παλαιομουσουλμάνων». Η κυβέρνηση Βενιζέλου συναίνεσε σ΄ αυτό, παραβλέποντας την παρέμβαση της Άγκυρας στα εσωτερικά της Ελλάδας και απομάκρυνε τα άτομα τα οποία υποδείχτηκαν από τον Τούρκο πρόξενο στην Κομοτηνή. Η απόφαση αυτή, έδωσε τη δυνατότητα στους κεμαλικούς να αυξήσουν την επιρροή τους, οι οποίοι στη συνέχεια αποτέλεσαν το σκληρό πυρήνα που συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση εθνικής τουρκικής συνείδησης στους κόλπους της μειονότητας, παράλληλα με την ίδρυση του τουρκικού προξενείου στην Κομοτηνή. Μέχρι τότε στη Θράκη λειτουργούσε απλό διπλωματικό γραφείο, υπό την εποπτεία του τουρκικού προξενείου στη Θεσσαλονίκη. Με την εγκατάστασή του, η Τουρκία ανέλαβε το ρόλο της Μητέρας Πατρίδας για τους μουσουλμάνους της περιοχής. Το προξενείο επιδίωξε από την ίδρυσή του να υποκαταστήσει την ελληνική διοίκηση και να λειτουργήσει ως παράλληλο κράτος και κύριο όργανο ανθελληνικής δραστηριότητας. Μέσω παρεμβάσεων, καθοδηγήσεων, εκφοβισμών και χρηματικών προσφορών επιδιώκει τον έλεγχο και επηρεασμό της μειονότητας σε ζητήματα θρησκευτικά, εκπαιδευτικά, εκλογής υποψηφίων, ανάπτυξης ανθελληνικών δραστηριοτήτων, κ.λπ. Κύρια επιδίωξη είναι να εμφυσήσει ενιαία εθνική συνείδηση στις τρεις κύριες πληθυσμιακές ομάδες του μουσουλμανικού κόσμου της Θράκης («Τουρκογενείς», Πομάκους, Αθίγγανους), με απώτερο σκοπό τον εκτουρκισμό της μειονότητας.

Η επιβολή του κεφαλικού φόρου από τις τουρκικές αρχές στους Έλληνες της Πόλης το 1943, η υποχρεωτική στρατολόγηση σε λόχους καταναγκαστικής εργασίας όλων των ανδρών από 18 έως 40 ετών, αλλά κυρίως τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου 1955 και το οργανωμένο πογκρόμ κατά του ελληνισμού, οδήγησαν στην εξαφάνιση της ελληνικής μειονότητας της Πόλης. Τα παραπάνω αλλά και το Κυπριακό, αποτέλεσαν αιτία εφαρμογής κάποιων μέτρων διοικητικού χαρακτήρα (απαγορεύσεις αδειών ανέγερσης κατοικιών, κυνηγίου, κ.λπ), εις βάρος της μουσουλμανικής μειονότητας στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας προς την τουρκική πολιτική. Λόγω όμως του αποσπασματικού χαρακτήρα αυτών και της ασυνέπειας της πολιτικής που εφαρμόσθηκε, κυρίως κατά τη διάρκεια προεκλογικών περιόδων για λόγους μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, δεν απέδωσαν ποτέ τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι μουσουλμάνοι λόγω της γκετοποίησης αποτελούσαν εύκολο στόχο για την τουρκική προπαγάνδα και ήταν ευεπίφοροι στα κελεύσματα της Τουρκίας.

Η Ελληνική πολιτεία δεν ακολούθησε ποτέ την οδό μιας αυστηρής ερμηνευτικής νομικής επιχειρηματολογίας της συνθήκης της Λωζάννης και δεν κατέστησε σαφές ότι το καθεστώς των Ελλήνων στην Τουρκία ήταν συμβατικά συνδεδεμένο με το αντίστοιχο της μειονότητας της Δ. Θράκης. H ελληνική πλευρά θα έπρεπε με συγκεκριμένες ενέργειες να φροντίσει για την προστασία των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου ή να «διευθετήσει» το θέμα των μουσουλμάνων της Δ. Θράκης κατά παρόμοιο τρόπο με αυτόν της Τουρκίας απέναντι στους Έλληνες της Πόλης. Άρθρον 45 Συνθήκη Λωζάννης: «Τα αναγνωρισθέντα δια των διατάξεων του παρόντος Τμήματος δικαιώματα εις τας εν Τουρκία μη μουσουλμανικάς μειονότητας, αναγνωρίζονται επίσης υπό της Ελλάδος εις τας εν τω εδάφει αυτής ευρισκομένας μουσουλμανικάς μειονότητας». Το 1951 και το 1968 υπεγράφησαν μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας συμφωνίες και μορφωτικά πρωτόκολλα, τα οποία διέπουν ακόμα και σήμερα σε μεγάλο βαθμό το καθεστώς λειτουργίας των μειονοτικών σχολείων.

Η υιοθέτηση από την Ελλάδα των μέτρων που πρότεινε η Τουρκία για την εκπαίδευση στα μειονοτικά σχολεία, απετέλεσαν τα θεμέλια της σταδιακής πορείας της μειονότητας προς τον εκτουρκισμό. Με αυτά επιβλήθηκε η τουρκική γλώσσα στην εκπαίδευση των μουσουλμάνων της ελληνικής Θράκης, αφού αναγνωρίστηκε ως μοναδική μειονοτική γλώσσα. Οι ελληνοτουρκικές συμφωνίες και τα μορφωτικά πρωτόκολλα βασίζονται στην αρχή της αμοιβαιότητας. Όμως, η Τουρκία, στο πλαίσιο της μεθοδικής και διαχρονικής στρατηγικής αθέτησης όλων των υποχρεώσεων που ανέλαβε από την Συνθήκη της Λωζάννης, οδήγησε την ελληνική παιδεία στην Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο σε πρωτοφανή συρρίκνωση, ενώ αρνείται πεισματικά την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, με αστείες δικαιολογίες.

Σοβαρές παραλείψεις επίσης παρατηρούνται στην πολιτική που εφάρμοσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις έναντι των Πομάκων, λόγω της ασυνέπειας και των αντικρουόμενων σχεδίων δράσης που αναπτύχθηκαν. Η πληθυσμιακή αυτή ομάδα, εξισλαμισμένο φύλο προερχόμενο από τους αρχαίους Αγριάνες, ανέρχεται στο 36% περίπου της μειονότητας. Ένα στοιχείο, που διαφοροποιεί τους Πομάκους από τις άλλες δύο ομάδες της μειονότητας, είναι η γλώσσα. Συγκεκριμένα, μιλούν ένα ιδίωμα σλάβο-βουλγαρικό, που έχει αρκετά στοιχεία απ΄ τα τουρκικά, τα ελληνικά καθώς και τα αραβικά. Άλλο χαρακτηριστικό τους είναι ότι παραμένουν απομονωμένοι σε ορεινές περιοχές και δεν έρχονται σε επιμειξία με τα άλλα φύλα της περιοχής, είτε χριστιανικά, είτε μουσουλμανικά. Το αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως απομονωτισμού, είναι η διατήρηση της φυλετικής τους καθαρότητας, με ξεχωριστά ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά. Οι Πομάκοι υπήρξαν κυρίως θύμα των ισχυόντων γεωστρατηγικών δογμάτων και των σχέσεων ανάμεσα στα κράτη της περιοχής. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου με την ένταξη Ελλάδας και Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, θεωρήθηκε ότι τα συμφέροντα της συμμαχίας προάγονται με τη γλωσσική και πολιτισμική ομογενοποίηση της μειονότητας και την ταύτισή της με την Τουρκία.

Οι Πομάκοι λόγω του βουλγαρικού ιδιώματος που εμπεριέχεται στη γλώσσα τους, θεωρήθηκαν ως υποψήφιοι για ενσωμάτωση στην κρατική οντότητα της Βουλγαρίας και έγινε συνειδητή προσπάθεια να εκτουρκισθούν. Με την όξυνση όμως των σχέσεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία η χώρα μας αλλάζει την πολιτική της και προτιμούσε τους Πομάκους Βούλγαρους παρά Τούρκους. Προσπάθειες που έγιναν με καλή πρόθεση για τη διατήρηση της πολιτιστικής μνήμης και των παραδόσεων των Πομάκων, με συχνές αναφορές στην προβολή της χριστιανικής τους προέλευσης, κινήθηκαν σε λανθασμένη κατεύθυνση, καθόσον απομάκρυναν τη θρησκόληπτη μάζα, η οποία είναι προσηλωμένη στο Ισλάμ. Λανθασμένες ενέργειες και επιβολή ελέγχων άδειας κυκλοφορίας από την πόλη της Ξάνθης προς τα πομακοχώρια που καταργήθηκαν τη δεκαετία του ΄80, συνέτειναν στην απομόνωση των Πομάκων και στον προσεταιρισμό τους από τον τουρκικό παράγοντα. Μετά το 1995 έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης της μειονότητας και κυρίως των Πομάκων που κατοικούν σε απομονωμένα χωριά, η οποία εντάσσεται στο «πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων». Στο πλαίσιο αυτό, έχουν διανοιγεί εκατοντάδες χλμ. ορεινών οδών, που παράλληλα με τις στρατιωτικές ανάγκες, εξυπηρετούν και τους μουσουλμάνους κατοίκους ορεινών χωριών. Επίσης πραγματοποιούνται επισκέψεις στρατιωτικών ιατρών σε μουσουλμανικά χωριά, για την παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στους κατοίκους και στους μαθητές. Ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της προσπάθειας, ήταν η δημιουργία ενός λεξικού της πομακικής γλώσσας, που συντάχθηκε με τη συνδρομή του Στρατού από Πομάκους που υπηρετούσαν τη θητεία τους. Είναι όμως κατανοητό ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις με τις δράσεις που αναπτύσσουν σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να αναπληρώσουν την έλλειψη χρόνιας στρατηγικής της πολιτείας στο κομμάτι αυτό της μειονότητας.

Οι παραλείψεις και τα λάθη από ελληνικής πλευράς, δεν περιορίζονται σε όσα προαναφέρθηκαν, καθόσον έλλειψη στρατηγικής παρατηρείται και σε άλλα θέματα όπως στην αντιμετώπιση της διείσδυσης οικονομικών τουρκικών παραγόντων, αλλά και της πολιτικής χειραγώγησης από την Τουρκία της μουσουλμανικής μειονότητας και μετατροπής της σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής για πρόκληση εσωτερικής αναστάτωσης στο εσωτερικό της Ελλάδας. Η Τουρκία ανέκαθεν εκμεταλλεύτηκε τη διεθνή συγκυρία όσο και την κατευναστική ελληνική πολιτική, με αποτέλεσμα ένα έρος της μουσουλμανικής μειονότητα να μετατραπεί σε δούρειο ίππο προώθησης του αναθεωρητισμού της Άγκυρας. Η χώρα μας πρέπει αφενός να καθορίσει μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική για τη Θράκη, με αυστηρή προσέγγιση σε όσους αμφισβητούν την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία (π.χ. χρησιμοποίηση συμβόλων αυτονόμησης σε εκδηλώσεις, ανθελληνική προπαγάνδα, κ.λπ) και αφετέρου απαιτείται ουσιαστική παρουσία της ελληνικής πολιτείας για αντιμετώπιση της υπανάπτυξης, της απομόνωσης, του θρησκευτικού φανατισμού και την προστασία των μειονοτικών δικαιωμάτων, όπως συμβαίνει για όλους τους Έλληνες πολίτες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ
-->