Αρχική » , , , » Η γωνιά των απαντήσεων σε συνταξιοδοτικά - ασφαλιστικά θέματα στελεχών Ε.Δ. και Σ.Α. (18/01/2014)

Η γωνιά των απαντήσεων σε συνταξιοδοτικά - ασφαλιστικά θέματα στελεχών Ε.Δ. και Σ.Α. (18/01/2014)

Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε έτη στο σύνολο

Ερώτημα: Αποστρατεύτηκα πρόσφατα με 27 έτη πραγματικής υπηρεσίας από το Πολεμικό Ναυτικό. Είμαι κάτω των 55 ετών. Μπορώ να εργαστώ στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα; Πότε θεμελιώνω για δεύτερη σύνταξη;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 10 του ν. 3865/2010 στις συντάξεις του εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων του Δημοσίου, που είτε εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα είτε αυτοαπασχολούνται στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, θεσπίζονται από 01.01.2013 οι εξής... περιορισμοί: Μέχρι τη συμπλήρωση του 53ου έτους της ηλικίας τους (για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους) και του 55ου έτους για τους (πολεμικούς συνταξιούχους) η καταβολή της σύνταξης που λαμβάνουν αναστέλλεται.

Μετά τη συμπλήρωση των ως άνω ορίων ηλικίας το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης (πλην της επικουρικής) που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Συνεπώς, από τα παραπάνω συνάγεται ότι μπορείτε να απασχοληθείτε στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα με τους ως άνω όμως περιορισμούς. Συνεπώς, αν απασχοληθείτε στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, θα πρέπει να προσκομίσετε στο Γ.Λ.Κ αντίγραφο της σύμβασης από την οποία προκύπτουν η ημερομηνία έναρξης και ο εβδομαδιαίος αριθμός ωρών εργασίας. Επίσης, στην περίπτωση που απασχολείστε ή θα απασχοληθείτε με μειωμένο ωράριο εργασίας και μέχρι δέκα ώρες την εβδομάδα δεν έχετε καμία συνέπεια. Ως αυτοαπασχολούμενος στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα με έναν από τους παρακάτω τρεις τρόπους: Ως ασφαλισμένος στον Ο.Α.Ε.Ε, ως ασφαλισμένος στο Ε.Τ.Α.Α, με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων με βάση τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Στην περίπτωση που αυτασφαλίζεστε, ή ασφαλίζεστε λόγω της ιδιότητάς σας, σε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης χωρίς να ασκείτε επάγγελμα, δεν έχετε καμία συνέπεια.

Ερώτημα: Εισήλθα στις ΕΔ το 1990 και έχω τρία χρόνια σε μονάδες εκστρατείας. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη;

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.3865/2010, αυξάνονται, σταδιακά, από 01-01-2011 τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των στρατιωτικών γενικά, (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι συμπληρώνουν από 01-01-2011 και μετά 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ως εξής:

Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας:

το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας
το έτος 2012, απαιτούνται 27 ½ έτη
το έτος 2013, απαιτούνται 29 έτη
το έτος 2014, απαιτούνται 30 ½ έτη

Για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το έτος 2014 (συμπλήρωση 24 ι½ ετών συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2015 και μετά θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

Επιπλέον, στο άρθρο 40 του ν. 169/2007 ορίζεται ότι: «Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε: (Άρθρο 1 παρ. 1 Ν.Δ 414/74, όπως αντικ. με άρθρ. 1 παρ.1 Ν.1204/81.) α) Σε μονάδες εκστρατείας, σε μονάδες και υπηρεσίες και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ζώνης Μάχης, σε πολεμικά πλοία, με εξαίρεση αυτά που βρίσκονται σε παροπλισμό, σε υπηρεσίες υπεραπόκεντρων φάρων, όπως αυτοί καθορίζονται από το Ν.Δ. 443/7-5-1966, στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορικής Δύναμης και τις Μονάδες του, σε αεροδρόμια και τις διοικήσεις, μονάδες και υπηρεσίες που εδρεύουν σ' αυτά, από την 1η Νοεμβρίου 1949 και μετά, από τους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι απομακρύνονται από αυτές με την ιδιότητα του μονίμου, με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός δεν συμπίπτει με διαθεσιμότητα ή αργία με πρόσκαιρη παύση».

Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας, που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή, δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη στο σύνολο. Ο παραπάνω διπλασιασμός δεν ισχύει εφόσον η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου πριν από τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας. Συνεπώς, στην περίπτωσή σας εφόσον εισήλθατε στις ΕΔ το 1990 συμπληρώνετε λογικά (δεν μας αναφέρετε τον μήνα που προσληφθήκατε) τον κρίσιμο χρόνο των 24 ½ ετών το έτος 2014 όπου απαιτούνται 30 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας για συνταξιοδότηση. Για τη μάχιμη πενταετία μπορείτε να κάνετε χρήση αυτής μετά τη συμπλήρωση της 25ετίας και έτσι να συνταξιοδοτηθείτε νωρίτερα με τα 30 ½ έτη υπηρεσίας.

Ερώτημα: Είμαι τρίτεκνος στρατιωτικός με συμπληρωμένη 20ετία μέσα στο 2013 και σύζυγο δημόσια υπάλληλο. Μπορώ να διεκδικήσω τη σύνταξή μου εντός του 2014;

Σύμφωνα με τον ν. 3865/2010 άρθρο 6 παρ.1 όσοι και όσες στρατιωτικοί συμπληρώνουν την 20ετία:

Το 2011, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος θα πρέπει να συμπληρώσουν 21 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός συμπληρωθεί).
Το 2012, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος θα πρέπει να συμπληρώσουν 23 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός συμπληρωθεί).
Το 2013, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος θα πρέπει να συμπληρώσουν 25 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός συμπληρωθεί). Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε με 25 συνολικά χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας, ήτοι από το 2018 και έπειτα.

(ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 18/01/2014 – ΛΟΥΚΑΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Δικηγόρος & πρώην υφυπουργός Εθνικής Άμυνας - Σ.Λ.)


__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!

1 σχόλια:

  1. και στο ερώτημα αν είμαστε ελεύθεροι ή σκλάβοι, απαντώ ευθαρσώς : ΣΚΛΑΒΟΙ του κερατά!!!!!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ
-->