Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Τοποθετήσεις Αντιστρατήγων Ελληνικής Αστυνομίας 2018ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
 • Αριστείδης Ανδρικόπουλος, ως Υπαρχηγός του Σώματος.
 • Μιχαήλ Καραμαλάκης, ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων.
 • Χρήστος Δραγατάκης, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.
 • Ανδρέας Αποστολόπουλος, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 

Κρίθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας 2018


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κρίθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Αριστείδη Ανδρικόπουλου και Μιχαήλ Καραμαλάκη, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους (22) Υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας (-20- Γενικών Καθηκόντων, -1- Ειδικών Καθηκόντων-Υγειονομικό και -1- Ειδικών Καθηκόντων Εγκληματολογικών Εργαστηρίων).

Ειδικότερα:

Έκρινε προακτέο στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη κενής οργανικής θέσης του βαθμού αυτού, τον Υποστράτηγο Ανδρέα Αποστολόπουλο.

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Υποστρατήγους:
 • Χρήστο Παπαζαφείρη
 • Εμμανουήλ Πλουμή
 • Ανδρέα Δασκαλάκη
 • Κωνσταντίνο Σκούμα
 • Κωνσταντίνο Λαγουδάκη
 • Ανδρέα Βασιλόπουλο
 • Νικόλαο Μενεξίδη
 • Φώτιο Δομζαρίδη
 • Νικόλαο Ζησιμόπουλο
 • Παναγιώτη Κορδολαίμη
 • Ηλία Μαλεβίτη (Υγειονομικό)
 • Πηνελόπη Μηνιάτη (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων).

Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους κατωτέρω εννέα (9) Υποστρατήγους Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και τους απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν, θα αποστρατευθούν δε ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:
 • Γεώργιο Κωτσάκη
 • Αλκιβιάδη Ασημακόπουλο
 • Δημήτριο Κοτσιάφτη
 • Σωτήριο Πανούση
 • Βλάσιο Βαλατσό
 • Γεώργιο Τσιρογιάννη
 • Αδαμάντιο Μητρόπουλο
 • Δημήτριο Τριγώνη
 • Νικόλαο Γεωργακόπουλο.
Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γιατί είναι όνειδος το σχέδιο έκδοσης του ΠΔ για τα Α.Ν.Ι.


Άρθρο του Παν. Σταμάτη *

Σχετικά με την αναμενόμενη έκδοση ΠΔ για την απόκτηση Α.Ν.Ι., των αποστράτων αξιωματικών ΠΝ και ΛΣ-ΕΛΑΚΤ., από έγκυρες πηγές, σήμερα πληροφορήθηκα τα εξής:

Το ΠΝ πρότεινε όλοι οι αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Ναυάρχου (Α/ΓΕΝ-Α/Σ) να παίρνουν δίπλωμα πλοιάρχου Γ΄ τάξης Εμπορικού ναυτικού, δηλαδή αυτό που παίρνουν οι απόφοιτοι των σχολών του Ε.Ν.

Τι έλεγε όμως η αιτιολογική έκθεση του νόμου 4150/2013 σχετικά για την έκδοση του ΠΔ:

«Σε ό,τι αφορά στην προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 31 επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

Με τη διάταξη του άρθρου 18 του β.δ. της 18ης Φεβρουαρίου 1954 (Α΄27), προβλέπεται ότι Υποπλοίαρχοι του Πολεµικού Ναυτικού (Π.Ν.) που αποµακρύνθηκαν από τις τάξεις του για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από επαγγελµατική ανικανότητα, αποκτούν αυτοδίκαια το δίπλωµα Πλοιάρχου Β΄ τάξης Εµπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.).

Ανάλογες διατάξεις υπάρχουν και για λοιπούς βαθµούς Αξιωµατικών και βαθµοφόρων του Π.Ν. για τις λοιπές κατηγορίες διπλωµάτων, αδειών και πτυχίων Ε.Ν..

Η ανωτέρω διάταξη παραµένει σε ισχύ, δεδοµένου ότι δεν έχει καταργηθεί ρητώς νοµοθετικά.

Από το 2002, έτος πλήρους εφαρµογής της Διεθνούς Σύµβασης STCW 1978 και της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας, δεν απονέµονται Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) σε αποστράτους του Π.Ν., Λ.Σ. και σε άλλες ειδικές κατηγορίες, επειδή η σχετική ρύθµιση έρχεται ολοκληρωτικά σε αντίθεση µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης αυτής, η οποία καθορίζει τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών. Η εν λόγω Σύµβαση έχει κυρωθεί µε το ν. 1314/1983 (Α΄2) και για την εφαρµογή της έχει εκδοθεί το π.δ. 243/1998 (Α΄181), όπως ισχύει.

Με την υπ’ αριθµ. 1282/2008 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, που εκδόθηκε κατόπιν άσκησης σχετικής αίτησης ακύρωσης, κρίθηκε ότι το δικαίωµα των προερχοµένων από το Πολεµικό Ναυτικό αξιωµατικών να εντάσσονται στον αντίστοιχο βαθµό Πλοιάρχου του Ε- µπορικού Ναυτικού, τελεί υπό τις προϋποθέσεις τήρησης της διαδικασίας ελέγχου και εκπαίδευσης που προβλέπονται από το καθεστώς της Σύµβασης, όπως αυτές εξειδικεύονται µε το π.δ. 243/1998, για τη χορήγηση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας που να καλύπτουν τις απαιτήσεις της Σύµβασης.

Εποµένως, υποχρεούται η διοίκηση, εφόσον υπάρχει σχετικό περί αυτού αίτηµα, να υποβάλει και τον εν λόγω ενδιαφερόµενο απόστρατο του Πολεµικού Ναυτικού στην ανωτέρω διαγραφόµενη από το π.δ. 243/1998 διαδικασία εκπαίδευσης και ελέγχου για τη χορήγηση του σχετικού αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας.

Ενόψει των ανωτέρω και κατ’ εφαρµογή των αρχών της χρηστής και εύρυθµης λειτουργίας της Διοίκησης και της ανάγκης ορθής ερµηνείας και εφαρµογής του νόµου, µε την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 31 παρέχεται η δυνατότητα καθορισµού, µε προεδρικό διάταγµα, των ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων εκπαίδευσης για την απόκτηση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας από τους αξιωµατικούς που προέρχονται από το Πολεµικό Ναυτικό ή το Λιµενικό Σώµα, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζει η Διεθνής Σύµβαση STCW 1978, όπως αυτές έχουν εξειδικευθεί από τον κυρωτικό αυτής ν. 1314/1983 (Α΄2) και τις σχετικές κανονιστικές ρυθµίσεις. Το προεδρικό διάταγµα εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας (ο οποίος είναι αρµόδιος για ζητήµατα που αφορούν στο προσωπικό του Πολεµικού Ναυτικού) και Ναυτιλίας και Αιγαίου (λόγω αρµοδιότητάς του επί ζητηµάτων αδειών ναυτικής ικανότητας στο Εµπορικό Ναυτικό), ώστε να επιτευχθεί η τυποποίηση και η πιστοποίηση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Διεθνή Σύµβαση STCW 1978.»

Αντί λοιπόν να περιοριστεί στα συγκεκριμένα επιτασσόμενα θέματα, το ΠΝ άλλαξε τα δικαιώματα απόκτησης πτυχίων (ΑΝΙ), των αποστράτων αξιωματικών, επι τα χείρω.

Δηλαδή αξιωματικοί στον ανώτερο βαθμό και με πάνω από 35 χρόνια υπηρεσίας να παίρνουν το πτυχίο Πλοιάρχου Γ΄ ή Μηχανικού Γ΄ του Ε.Ν.

Αν αληθεύουν όλα αυτά απορώ με τον Α/ΓΕΝ, ο οποίος είναι γνωστός για την ναυτοσύνη του, καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, πως δέχτηκε να είναι στην ίδια θέση και να του αναγνωρίζουν τα ίδια προσόντα, με τον απόφοιτο της σχολής του Ε.Ν. και μάλιστα όταν πρόσφατα το ναυτικό μας βρέθηκε άξια στην όγδοη θέση παγκοσμίως!

Δηλαδή κ. Αρχηγέ και ο Ναύαρχος Κουντουριώτης, πτυχίο Γ’ πλοιάρχου θα ελάμβανε σύμφωνα με το υπό έκδοση ΠΔ;

Αλλά εκείνος και πολλοί άλλοι ήταν τυχεροί για τι το μέχρι τώρα ΒΔ, τους έδινε το πτυχίο Πλοιάρχου Α΄, και έτσι πολλοί αξιωματικοί μπόρεσαν και εργάστηκαν την περίοδο της επταετίας ως καπετάνιοι στο Ε.Ν. (Παππάς, Θεμελίδης, κ.α.).

Εάν αληθεύουν οι φήμες αυτές θα πρέπει να ντρέπονται όλοι αυτοί οι αξιωματικοί, που συντέλεσαν στην έκδοση του ΠΔ.

Η ΕΑΑΝ θα έπρεπε να είχε ποιο ενεργό ρόλο και να παρέμβει άμεσα ώστε να προστατεύσει τα δικαιώματα των μελών της.

Ποτέ δεν είναι αργά για αποκατάσταση της επικείμενης προσβολής και αδικίας που πρόκειται να επέλθει σε όσους με αγάπη και πίστη υπηρέτησαν ευδόκιμα το ΠΝ.

_____________________
*Ο Παν. Σταμάτης είναι συγγραφέας και αξιωματικός ΠΝ.

(olapano.blogspot.gr)

Κρίση Αντιστρατήγων Ελληνικής Αστυνομίας 2018ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κρίση Αντιστρατήγων Ελληνικής Αστυνομίας

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα και τη συμμετοχή δύο Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς, συνεδρίασε το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας και έκρινε τους Αντιστράτηγους, ως ακολούθως:

- Διατηρητέους τους:
 • Αριστείδη Ανδρικόπουλο,
 • Μιχαήλ Καραμαλάκη ,
 • Ζαχαρούλα Τσιριγώτη ,
 • Xρήστο Δραγατάκη.
- Ευδόκιμα τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του τον Αντώνιο Μπάκα, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας.

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Υποστρατήγων Αστυνομίας.

Σοβαρός τραυματισμός Υπαξιωματικού EΠΟΠ που έπεσε από σκεπή στο 304 ΠΕΒ


Έπαθε κατάγματα σπονδύλου και θα χειρουργηθεί σε στρατιωτικό Νοσοκομείο

Από σκεπή έπεσε και τραυματίστηκε ένας υπαξιωματικός πενταετούς υποχρέωσης του 304 Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης Βελεστίνου, ο οποίος στις 10 το πρωί μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Βόλου. Ο στρατιωτικός υπέστη κατάγματα σπονδύλου.

Πρόκειται για έναν 43χρονο υπαξιωματικό πενταετούς υποχρέωσης, που είναι Βολιώτης και, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ έκανε εργασίες σε σκεπή κτιρίου του εργοστασίου επισκευής αρμάτων μάχης, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Ο στρατιωτικός υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κατάγματα σπονδύλου, χρειάζεται χειρουργική επέμβαση και διακομίστηκε με ελικόπτερο του Στρατού στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τους γιατρούς του Νοσοκομείου Βόλου, η σοβαρότητα του τραύματος του 43χρονου στρατιωτικού, υπάρχει πιθανότητα να του προκαλέσει ποσοστό αναπηρίας.

(magnesianews.gr - apofoitoismy.blogspot.gr)

Ο Σημερινός (23/01/2017) Τύπος για το «Μπαράζ» υποσχέσεων Καμμένου στα στελέχη ΕΔ-ΣΑ (ΒΙΝΤΕΟ)


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ»: Εξαγορά «κόκκινων» δανείων για τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ.
Το... ντελίριο υποσχέσεων του υπ. Αμυνας έφτασε μέχρι και την παροχή εκπτώσεων εντός του 2018 σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς για το μόνιμο προσωπικό, τους στρατεύσιμους και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
Έταξε χαμηλότοκα στεγαστικά και εξαγορά με ευνοϊκούς όρους των δανείων από τις συστημικές τράπεζες μέχρι και καταβολή του υπολοίπου 50% των αναδρομικών.

Χείμαρρο υποσχέσεων έδωσε χθες ο υπουργός Άμυνας, Πά­νος Καμμένος, μιλώντας σε εκδήλωση για την κήρυξη του 2018 ως «Έτους Μέριμνας Προσωπικού». Αναλυτικά είπε ότι:

Εξετάζεται «η δυνατότητα αγοράς με ευνοϊκούς όρους του συνόλου των δανείων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού από τις συστημικές τράπεζες, στο ποσοστό που θα πωλούσαν τα δάνεια αυτά σε εισπρακτικές εταιρίες. Στόχος μας είναι η αγορά του συνόλου των δανείων μέσω του ΑΟΟΑ (Αυτόνομος Οικο­δομικός Οργανισμός Αξιωματικών), αλλά και των ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων και η παροχή στα στελέχη των Ε.Δ. της δυνατότητας εξαγοράς του δανείου αυτού με το ποσοστό το οποίο θα δινόταν προς τις εισπρακτι­κές εταιρίες».

Επιστολές

Μάλιστα, ανέφερε ότι ήδη «έχουν απο­σταλεί οι απαιτούμενες επιστολές προς τις συστημικές τράπεζες» και παράλλη­λα «έχουμε ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών διευκόλυνση».

Έχει εξεταστεί «η δυνατότητα χο­ρήγησης χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων σε περισσότερα στελέχη από τον ΑΟΟΑ».

Εξετάστηκε «η διάθεση σε στελέ­χη των Ε.Δ. από τα Μετοχικά Ταμεία διατακτικών ύψους 1.500 έως 2.000 ευρώ για την αγορά, μέσω στρατιωτι­κών πρατηρίων, καταναλωτικών αγαθών σε χαμηλές τιμές και με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο, εξοφλούμενο σε 12 μηνιαίες δόσεις».

O ίδιος, επίσης, ανάφερε ότι «το 2018 θα καταβληθεί προσπάθεια για την πληρωμή τόσο στα εν ενεργεία όσο και στα εν αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ. πολύ μεγάλου ποσοστού του υπολοίπου 50% των αναδρομι­κών τους, σε υλοποίηση της σχετι­κής απόφασης του Συμβουλίου της Επικράτειας, μέσω επιδομάτων και αναβάθμισης του μισθολογίου που ήδη έχει ψηφιστεί από τη Βουλή».

Αναφερόμενος, πάντως, στο νέο μισθολόγιο, είπε ότι «τους πρώτους μήνες της εφαρμογής του πράγματι υπήρξαν κάποιες αδικίες, οι οποίες το αργότερο με το μισθολόγιο του μηνός Απριλίου θα έχουν όλες διορθωθεί. Τότε μόνο θα μπορεί να αξιολογήσει το στρατιωτικό προσωπικό το νέο ειδικό μισθολόγιο, το οποίο θα αποτελεί και τη βάση της συνέχισης της προσφοράς προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της αποκατάστασης των μειώσεων που έχουν υποστεί τα τε­λευταία χρόνια». Είπε, ωστόσο, ότι «στο πλαίσιο του νέου μισθολογίου, καταφέραμε να επαναχορηγήσουμε επίδομα στα στελέχη των Ε.Δ. που υπηρετούν στον Έβρο και στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου. Μέσα στον επόμενο μήνα όλα τα στελέχη των Ε.Δ. θα δουν στο μισθολόγιό τους αναδρομικά τα χρήματα της παρα­μεθορίου».

Τέλος, ανέφερε ότι εντός του 2018, μεταξύ των άλλων στόχων του υπουρ­γείου Άμυνας είναι η «παροχή εκπτώ­σεων σε όλα τα μέσα μαζικής μετα­φοράς για το μόνιμο προσωπικό, τους στρατεύσιμους και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχουμε παροχή εκπτώσεων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ 25%, αυτό θέλουμε να φτάσει στο 50%, πα­ροχή εκπτώσεων από το ΚΤΕΛ 25%, εξετάζουμε τη διάθεση δωρεάν εισιτηρίων μέσων μαζικής μεταφοράς σε άπορους οπλίτες που υπηρετούν στην παραμεθόριο, εκπτώσεις 40% σε θεα­τρικές παραστάσεις, εκπτώσεις 20% σε παιδικές κατασκηνώσεις».

(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-23/01/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

ΣΧΕΤΙΚΟ BINTEO:


«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»: Δέσμευση και για μισθολογικές «διορθώσεις» τον Απρίλιο

ΜΕΣΑ στο 2018 ένα μεγά­λο ποσοστό από το 50% της αποκατάστασης των μισθών και των συντάξε­ων που εκκρεμεί για την πλήρη εφαρμογή της από­φασης του Συμβουλίου της Επικρατείας θα δο­θεί στους στρατιωτικούς, όπως δεσμεύτηκε ο Πά­νος Καμμένος.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε επίσης ότι με τη μισθοδοσία του Απριλίου θα έχουν απο­κατασταθεί και οι όποιες αδικίες έχουν συντελεστεί σε βάρος των στελε­χών των Ενόπλων Δυνάμε­ων με το νέο ειδικό μισθο­λόγιο και την αναδρομική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.

«Το 2018 θα καταβληθεί προσπάθεια για την πληρω­μή τόσο στα εν ενεργεία όσο και στα εν αποστρα­τεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων πολύ μεγάλου ποσοστού του υπολοίπου 50% των αναδρομικών τους σε υλοποίηση της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσω επιδομάτων και αναβάθμισης του μισθολο­γίου που ήδη έχει ψηφιστεί από τη Βουλή» είπε ο Πά­νος Καμμένος.

Συνέχισε δε διευκρινί­ζοντας: «Τους πρώτους μή­νες της εφαρμογής του μι­σθολογίου πράγματι υπήρ­ξαν κάποιες αδικίες, οι οποίες το αργότερο με το μισθολόγιο του μηνός Απριλίου θα έχουν όλες δι­ορθωθεί».

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-23/01/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

Άρθρο Αντγου ε.α Λάμπρου Τζούμη: Το Νταβός και το «mea culpa»


Του Λάμπρου Τζούμη
Αντιστρατήγου ε.α

Το Νταβός στη νοτιοανατολική Ελβετία, με πληθυσμό περίπου 12.000 κατοίκους, είναι η ψηλότερη πόλη στην Ευρώπη, κτισμένη σε υψόμετρο 1.560 μέτρων. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα και φιλοξενεί το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, μια ετήσια συνάντηση των πολιτικών και σημαντικών επιχειρηματικών κύκλων από όλο το κόσμο.

Για την Ελλάδα η πόλη αυτή έχει συνδεθεί με σημαντικές συζητήσεις και αποφάσεις σε ότι αφορά τα εθνικά μας θέματα. Σύμφωνα με δηλώσεις του πρωθυπουργού της πΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ, αύριο Τετάρτη 24 Ιανουαρίου θα υπάρξει συνάντηση στο Νταβός με τον Έλληνα ομόλογό του Αλέξη Τσίπρα, με σκοπό την εξεύρεση λύσης στο θέμα του ονοματολογικού της γειτονικής χώρας. Μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση μας υπενθυμίζει ότι το Νταβός έχει συνδεθεί με μια υποχώρηση επιζήμια για τα εθνικά μας συμφέροντα και αναγνώριση περί αυτού αποτελεί η φράση «mea culpa» δηλ. λάθος μου, από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου. Πολλές φορές λένε πως η ιστορία επαναλαμβάνεται και επειδή ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορήθηκε κάποιες φορές πως προσπαθεί να μοιάσει στον Ανδρέα Παπανδρέου, να ευχηθούμε η συνάντηση του Νταβός στις 24 Ιαν. να μην οδηγήσει σε ένα νέο «mea culpa», για την υπόθεση του Σκοπιανού ζητήματος.

Μια ιστορική ανασκόπηση μας υπενθυμίζει τι προηγήθηκε και τι επακολούθησε του «mea culpa». Τα έτη 1986 και 1988 πραγματοποιούνται στο Νταβός δύο συναντήσεις μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και του Τούρκου Τουργκούτ Οζάλ. Η πρώτη συνάντηση του 1986, πραγματοποιήθηκε κάτω από προκλήσεις της τουρκικής πλευράς με το ερευνητικό σκάφος «ΧΟΡΑ να παραβιάζει ανά διαστήματα την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η χώρα μας κατέφυγε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Οι προσφυγές δεν είχαν αποτέλεσμα, ούτε οι συζητήσεις στο Νταβός του 1986. Ένα έτος μετά, η κρίση του 1987 έφερε τις δύο χώρες στα πρόθυρα του πολέμου και συνοπτικά εξελίχθηκε ως εξής:

Ξεκίνησε με την απόφαση της κοινοπραξίας που εκμεταλλευόταν τα πετρέλαια της Θάσου, να προχωρήσει σε έρευνες για την ύπαρξη νέων κοιτασμάτων, πέραν των 6 ν.μ. Σύμφωνα με την άποψη της Τουρκίας οι έρευνες αυτές έρχονταν σε αντίθεση με το πρακτικό της Βέρνης, το οποίο είχαν υπογράψει οι δύο χώρες το Νοε. του 1976. Με αυτό δεσμεύονταν ότι θα απέχουν από έρευνες πέραν των χωρικών τους υδάτων, μέχρι τη διευθέτηση του θέματος της υφαλοκρηπίδας.

Το εν λόγω πρακτικό είχε υπογραφεί μετά από έντονη διπλωματική δραστηριότητα, όταν η Τουρκία επιχείρησε να διεξάγει έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα το 1976. Στις 26 Μαρτίου 1987, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας αποφάσισε να στείλει και πάλι στο Αιγαίο για έρευνες το ερευνητικό σκάφος «ΧΟΡΑ», που είχε μετονομαστεί σε «ΣΙΣΜΙΚ». Η Ελλάδα αποφάσισε να χτυπήσει το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, εάν επιχειρούσε να διεξάγει έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Διατάχθηκε γενική επιστράτευση, ενώ παράλληλα, έγινε ενημέρωση όλων των διεθνών οργανισμών και της διεθνούς κοινής γνώμης για την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η Ελληνική κυβέρνηση υπό τον Α. Παπανδρέου προχώρησε σε δύο σημαντικές κινήσεις οι οποίες κλιμάκωναν την κρίση και τόνιζαν την αποφασιστικότητα για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Συγκεκριμένα αποφάσισε να κλείσει την βάση των ΗΠΑ της Νέας Μάκρης και να σταλεί ο υπουργός εξωτερικών Κ. Παπούλιας στη Σόφια για διαβουλεύσεις με τη βουλγαρική κυβέρνηση. Αυτή ήταν μία ενέργεια που προκάλεσε, όπως ήταν επόμενο, ανησυχία στους κύκλους του ΝΑΤΟ και απέβλεπε να δώσει υπόσταση, στην απειλή ότι σε περίπτωση σύγκρουσης Ελλάδας - Τουρκίας, ολόκληρη η Νοτιανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ θα κατέρρεε. Η αντίδραση της βουλγαρικής κυβέρνησης υπήρξε θετική.

Ο Βούλγαρος πρόεδρος, Τέοντορ Ζίβκωφ, εξέφρασε την υποστήριξή του στην ελληνική κυβέρνηση, αναφέροντας μάλιστα στον Έλληνα υπουργό, ότι η Ελλάδα θα μπορούσε, να αποδεσμεύσει όσες στρατιωτικές μονάδες ήθελε από την ελληνοβουλγαρική μεθόριο. Προχωρώντας δε ακόμη περισσότερο ο Βούλγαρος πρόεδρος διέταξε την προώθηση μιας μηχανοκίνητης βουλγαρικής ταξιαρχίας στα σύνορα της Βουλγαρίας με την Τουρκία. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να ισχυρισθεί με βεβαιότητα ότι η Βουλγαρία θα αναμειγνυόταν στρατιωτικά σε ενδεχόμενη ελληνοτουρκική διένεξη.

Οι δύο αυτές κινήσεις της Ελλάδος επιτάχυναν τις εξελίξεις, κλιμακώνοντας συγχρόνως την κρίση. Οι ενέργειες αυτές έδειχναν ότι η Ελλάδα ήταν αποφασισμένη να πάρει πολύ μεγαλύτερο «ρίσκο» από την Τουρκία, η οποία επιθυμούσε να κάμψει την Ελλάδα και να την οδηγήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, για το σύνολο των ζητημάτων που η ίδια έθετε στο Αιγαίο. Στις 27 Μαρτίου μετά από παρέμβαση της Μ. Βρετανίας και του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Λόρδου Κάρινγκτον, ο Τουργκούτ Οζάλ, που βρισκόταν στο Λονδίνο προερχόμενος από τις ΗΠΑ όπου είχε υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς, σε συνέντευξή του στο B.B.C. μετέβαλε τη στάση του, δηλώνοντας ότι το τουρκικό ερευνητικό σκάφος δεν θα έβγαινε στο Αιγαίο για έρευνες. Η διαχείριση της κρίσης από ελληνικής πλευράς μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχής και σ΄ αυτό συνετέλεσαν:

- Η πρόθεση της Ελλάδας να εμποδίσει την είσοδο του ΣΙΣΜΙΚ στο Αιγαίο δια των όπλων και να προχωρήσει σε πόλεμο, κατέστη αξιόπιστη από την κλιμάκωση της κρίσης μέσω του κλεισίματος της βάσης της Ν. Μάκρης και της συνεργασίας με την Βουλγαρία.

- Υπήρξε άμεση αντίδραση των διεθνών δρώντων προς εκτόνωση της κρίσης, κάτω από τον κίνδυνο κατάρρευσης της ΝΑ πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

- Υπήρχε εσωτερική νομιμοποίηση και τακτικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ο ελληνικός Στόλος είχε λάβει θέσεις μάχης έξω από τα στενά αποκλείοντας τα πριν εξέλθει ο τουρκικός και στην Ανατολική Θράκη δεν είχαν προωθηθεί οι στρατηγικές τουρκικές εφεδρείες.

- Το διακύβευμα ήταν πολύ μεγαλύτερο και ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα από την Τουρκία. Εφόσον γινόταν έναρξη των γεωτρήσεων και δημιουργία τετελεσμένων, η Τουρκία δεν θα σταματούσε την οικονομική εκμετάλλευση σε μέρους του Αιγαίου, αλλά θα επέκτεινε τις δραστηριότητες αυτές προοδευτικά μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, όπως είναι η πάγια πρόθεσή της.

Ένα χρόνο περίπου μετά την κρίση, , πραγματοποιείται συνάντηση στο Νταβός τον Ιαν. 1988, μεταξύ του Έλληνα και του Τούρκου πρωθυπουργού. Ανδρέα Παπανδρέου και Τουργκούτ Οζάλ. Η Ελλάδα προσέρχεται σ΄ αυτή με τον αέρα της επικράτησης στην πρόσφατη κρίση του 1987, αλλά παρά το γεγονός αυτό παρατηρούμε το διπλωματικό και πολιτικό παράδοξο μετά το τέλος της συνάντησης να ευρίσκεται σε δυσμενέστατη θέση για τα εθνικά μας συμφέροντά.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεσμεύτηκε απέναντι στον Οζάλ, ότι η Ελλάδα θα απέχει από οποιαδήποτε έρευνα στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου, αν κάνει το ίδιο και η Τουρκία, μέχρις ότου λυθεί το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας. Λίγους μήνες αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου από το βήμα της βουλής θα κάνει την αυτοκριτική του με τη λατινική φράση «mea culpa» δηλ. (λάθος μου), για την εξαιρετικά ζημιογόνο για τα συμφέροντα της Ελλάδας δέσμευση. Στο «λάθος» του Ανδρέα μετά το Νταβός, προστέθηκε μια ακόμα εθνική υποχώρηση, με τη Συμφωνία της Μαδρίτης το 1997, μεταξύ του Κ. Σημίτη και Σ. Ντεμιρέλ, μετά την κρίση των Ιμίων το 1996.

Η γενική και αόριστη αναφορά στη συμφωνία για σεβασμό στην κυριαρχία των δυο κρατών, χωρίς τη διευκρίνηση της αποδοχής των υφιστάμενων συνόρων από την Τουρκία, έχουν οδηγήσει μέχρι σήμερα σε έναν ατέρμονο ελληνοτουρκικό διάλογο λόγω των μονομερών διεκδικήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο, όπως οι γκρίζες ζώνες, υφαλοκρηπίδα, εναέριος χώρος, κ.λπ. και την αμφισβήτηση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας από την πλευρά της Τουρκίας, που τη διαπιστώνουμε καθημερινά σε λεκτικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Παραμένει Αρχηγός της ΕΛΑΣ ο Κωνσταντίνος Τσουβάλας


Ξεκινούν οι κρίσεις στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναρτήθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο η Κυβέρνηση αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του Aρχηγού της ΕΛΑΣ, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, για ακόμη έναν χρόνο.

«Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 22 Ιανουαρίου 2018, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 36 παρ.1 του ν.4249/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν.4361/2016, η θητεία ως Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Αντιστρατήγου Τσουβάλα Κωνσταντίνου του Βασιλείου (ΑΓΜΣ.232212), μέχρι ένα (1) ακόμη έτος», αναφέρεται στην περίληψη του Προεδρικού Διατάγματος, που φέρει την υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας.

Δίνεται έτσι επισήμως το σύνθημα για την έναρξη των κρίσεων στην Ελληνική Αστυνομία.

Αύριο το πρωί, πρωί, αναμένεται η έναρξη της διαδικασίας για τους υπόλοιπους αξιωματικούς του Σώματος, αρχής γενομένης από τους Αντιστρατήγους.

(nkv.antenna.gr)

Κοπή βασιλόπιτας και βράβευση αριστούχων μαθητών από την ΕΑΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (7 ΦΩΤΟ)


Με μεγάλη επιτυχία η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού/Παράρτημα Λάρισας πραγματοποίησε την 21 Ιαν 2018 την κοπή της Βασιλόπιτας, για τα μέλη της, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας.

Στην αρχή της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η απονομή των επαίνων στους Αριστούχους Μαθητές, παιδιά μελών του Παραρτήματος, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Συνολικά απονεμήθηκαν έπαινοι σε 20 Αριστούχους Μαθητές.

Κατά την εκδήλωση τιμήθηκε ιδιαίτερα το μεγαλύτερο σε ηλικία και ενεργό μέλος της ένωσης κος Τσαμπαλής Θωμάς, ο οποίος πριν λίγες ημέρες γιόρτασε τα 95 γενέθλιά του.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Λάρισας και Τυρνάβου κ.κ Ιγνατίου, ο Δκτης της 1ης Στρατιάς, Αντγος κος Δημόκριτος Ζερβάκης, ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός Χρίστος Μανωλάς, ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Παιδής Αθανάσιος, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Λάρισας, αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ. Δημήτριος Μαβίδης και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων Σχης ε.α. κος Δημήτριος Γεωργάκης.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:

Η ΕΑΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ καλεί τα μέλη της στο νέο συλλαλητήριοστις 04 Φεβ. 2018 στην Αθήνα (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)


Δελτίο Τύπου 03-18 της 22 IAN 2018


Την 21η Ιανουαρίου διαδηλώσαμε εντυπωσιακά την πεποίθησή μας ότι το όνομα της Μακεδονίας είναι δική μας και όχι σλάβικη κληρονομιά. Το Παράρτημά μας, μαζί με τα άλλα όμοια, έδωσε εντυπωσιακό παρόν και συνέβαλε στην ιστορική, βροντόφωνη καταγραφή του εθνικού αισθήματος της ημέρας, για αποτροπή του σχεδιαζόμενου ξεπουλήματος του ονόματος της Μακεδονίας στους παγκόσμιους πάτρωνες και τους Σκοπιανούς. Οι προσπάθειες αφενός αποτροπής (από αριστερά) και καπήλευσης (από δεξιά) ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΟ ΚΕΝΟ.

Καλούμε όλους τους φορείς της Ημαθίας να συνεχίσουν αμείωτο τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας (μη λήθης).

Tο Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Ημαθίας της ΕΑΑΣ, καλεί τα μέλη του να μετάσχουν σύσσωμα στο νέο συλλαλητήριο που διοργανώνεται στις 04 Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα.

Σχεδιάζουμε να ζητήσουμε από την ΕΑΑΣ να μας συνδράμει για τη μίσθωση κατάλληλων λεωφορείων ή εξεύρεση άλλου τρόπου μεταφοράς.

Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος, πρέπει να το δηλώσουν υπεύθυνα στο Παράρτημα μέχρι την Παρασκευή, 26 Ιαν 2018, το μεσημέρι. Έχοντας συγκεκριμένο αριθμό επιθυμούντων να συμμετάσχουν, θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη βέλτιστη λύση για τη μετακίνηση, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί.

Ούτε πεινασμένοι έχουμε δικαίωμα να αποποιηθούμε ή να παραχωρήσουμε την κληρονομιά μας. Δεν είναι δική μας. Τη ΧΡΩΣΤΑΜΕ στα παιδιά μας, όχι στους αλλόφυλους.

Για το Τοπικό Συμβούλιο:

Αντγος εα Κων. Κωνσταντάρας, Πρόεδρος

Ανχης εα Ιωάν. Πανταζής, Γραμματέας

Τι είπε ο Μητσοτάκης στο CNN Greece για αποκατάσταση μειώσεων στα ειδικά μισθολόγια (ΒΙΝΤΕΟ)


O πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης σε σημερινή συνέντευξή του στο CNN Greece απαντώντας σε ερώτημα για το Δημόσιο και τους δημοσίους υπαλλήλους, ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής:

Θέλω – να πω και μια κουβέντα – για τους άντρες και τις γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας που σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και βλέποντας και τους μισθούς τους να περικόπτονται για άλλη μια φορά, επιτελούν το καθήκον τους. Είναι στην πρώτη γραμμή και αισθάνονται και αυτοί μία λογική αγανάκτησης, όταν η οργανωμένη πολιτεία δεν τους καλύπτει. Δεν αναφέρομαι οικονομικά, δεν τους καλύπτει ηθικά. Αναρωτιέμαι, πολλές φορές, καμιά φορά ξέρετε μπαίνω μέσα στις κλούβες των ΜΑΤ και βλέπω αυτά τα νέα παιδιά.

Έχετε μπει μέσα σε κλούβα;

Βεβαίως, συχνά μπαίνω. Συχνά συνομιλώ και με αστυνομικούς στο δρόμο. Νέα παιδιά, φιλότιμα παιδιά που τιμούν το Εθνόσημο, το οποίο φορούν. Βρίσκονται πολλές φορές, στη δυσάρεστη και επικίνδυνη κατάσταση να τους πετάει κάποιος μολότοφ και να μην μπορούν να αντιδράσουν. Και η αστυνομία χρειάζεται μια ηθική στήριξη και πρέπει να γνωρίζει ότι έχει την πολιτική κάλυψη να κάνει την δουλειά της σωστά. Αυτό προς θεού, δεν σημαίνει ότι κατά οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε να ανεχτούμε φαινόμενα υπέρβασης της αρμοδιότητας της αστυνομίας και βίας, η οποία ξεπερνάει τα όρια τα οποία θέτει ο Νόμος. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό  αυτό το οποίο σας λέω, από την αίσθηση την οποία έχουν σήμερα τα Σώματα Ασφαλείας, ότι δεν έχουν την απαραίτητη πολική κάλυψη για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

Επειδή είπατε για οικονομικά και φαντάζομαι ότι θα ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μία τελευταία ερώτηση. Να υποθέσω, λοιπόν, ότι όταν η Νέα Δημοκρατία γίνει Κυβέρνηση, αυτό με τις μειώσεις θα αποκατασταθεί;

Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εμείς είχαμε αποκρούσει οποιαδήποτε παρέμβαση αφορούσε τα ειδικά μισθολόγια. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η οποία, σύντομα θα κλείσει τρία χρόνια στην εξουσία, δεν κατάφερε να αποτρέψει ούτε αυτό.

Άρα θα τα επαναφέρετε τα ειδικά μισθολόγια στα επίπεδα που ήταν;

Έχουμε πει ότι θα κάνουμε μια συνολική επαναξιολόγηση των μισθολογίων των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν μπορώ να δεσμευθώ για κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο λέω πάντα όταν μιλάω συνολικά για τη Δημόσια Διοίκηση, είναι ότι θέλουμε αξιοπρεπείς μισθούς, ο καθένας να αμείβεται ανάλογα με τη δυσκολία της δουλειάς του. Τέλος, θέλουμε και ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο να μας επιτρέπει , να ξεχωρίζουμε τους πολύ καλούς από τους μέτριους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.

Στο παρακάτω βίντεο είναι όλη η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από το 13:27' του βίντεο αναφέρεται στα Ειδικά Μισθολόγια:


(cnn.gr - aftodioikisi.gr)

Μπαράζ εξοπλιστικών και η φορολογία του κόσμου στο «κόκκινο»!


Την ώρα της φοροαφαίμαξης των πολιτών, η κυβέρνηση «μοιράζει» προγράμματα.

Μπορεί η κυβέρνη­ση να διατυμπα­νίζει προς πάσα κατεύθυνση πως «από τον Αύγου­στο του 2018 βγαί­νουμε από την κρίση», εντούτοις φαίνεται πως έχει αρχίσει να... «γλυκαίνει» τη διεθνή πιάτσα στον χώρο των εξοπλισμών, αρχής γενομένης, βεβαίως, από τις ΗΠΑ, «μοιράζοντας» προγράμμα­τα αναβαθμίσεων ή αγοράς μετα­χειρισμένου υλικού, την ίδια ώρα που η φορολογία του κόσμου έχει «χτυπήσει κόκκινο».

Ενώ η κυβέρνηση ψηφίζει μέτρα στη Βουλή με «πολυνομοσχέδιο», βγαίνουν στην επιφάνεια διάφο­ρα εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία με τον ρυθμό που εμφανί­ζονται γεννούν το ερώτημα πώς και πότε θα πληρωθούν, αν και, βέβαια, θεωρούνται αναγκαία για την εύρυθμη επιχειρησιακή ικα­νότητα των τριών Κλάδων των Ελ­ληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Τα προγράμματα που «τρέχουν» το τελευταίο διάστημα είναι τα εξής: 

Αναβάθμιση των αεροσκα­φών ναυτικής συνεργασίας Ρ-3Β Orion (περίπου 500 εκατ. δολά­ρια), που ανέλαβε η Αμερικανική Lockheed Martin. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιο­μηχανίας (ΕΑΒ) στην Τανάγρα, είναι σε πλήρη εξέλιξη και τον Φεβρουάριο αναμένεται το πρώτο αεροσκάφος που έχει περάσει από δομική αναβάθμιση να πα­ραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό για εκπαίδευση προσωπικού και επιχειρήσεις, ώστε εν συνεχεία να ξεκινήσει η κανονική αναβάθ­μιση των υπολοίπων.

Αναβάθμιση των F-16 C/D της Πολεμικής Αεροπορίας. Το πρό­γραμμα προς το παρόν έχει «βρα­χυκυκλώσει» από την οικονομι­κή «απόκλιση» μεταξύ των δύο πλευρών. Η αμερικανική πλευ­ρά μιλά για 2,4 δισ. δολάρια για τα 153 συνολικώς, ενώ η ελληνική πλευρά για 1,1 δισ. ευρώ για 85 αεροσκάφη δύο εκ των τεσσά­ρων εκδόσεων του τύπου που διαθέτει η Π.Α.

Έναρξη της διαδικασίας αποκτήσεώς 70 μεταχειρισμένων ελι­κοπτέρων «επιθετικής αναγνωρίσεως» τύπου OH-58D Kiowa Warrior, από τα αποθέματα της Αεροπορίας του Αμερικανικού Στρατού, έναντι 47 εκατ. δολαρί­ων. Το κόστος θεωρείται μικρό, καθώς τα ελικόπτερα προσφέρονται δωρεάν και όλα τα χρήμα­τα αφορούν το συνολικό πακέτο υποστήριξής τους (εξομοιωτές πτήσεων για τους πιλότους και εδάφους για τους τεχνικούς, βι­βλιογραφία, εκπαίδευση, ποσό­τητες ανταλλακτικών κ.λπ.). Θυ­μίζουμε ότι από αυτά τα 36 είναι πλήρως εξοπλισμένα και έτοιμα για πολεμικές επιχειρήσεις, 24 δι­αθέτουν μόνο ένα έναντι των τριών κανονικά ασυρμάτων και θα χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευ­τικά αρχικής εκπαιδεύσεως των πιλότων ελικοπτέρων όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμε­ων, που θα πραγματοποιείται στη νέα Διακλαδική Σχολή Αεροπορί­ας Στρατού, ενώ τα υπόλοιπα 10 θα χρησιμοποιηθούν ως ανταλ­λακτικά.

Έχει εκδηλωθεί έντονο ενδι­αφέρον για την απόκτηση τεσ­σάρων σκαφών ειδικών επιχει­ρήσεων από τους Αμερικανούς επίλεκτους SEAL για τους δικούς μας ΟΥΚ έναντι 8 εκατ. δολαρίων (2 εκατ. δολάρια έκαστο).

Πρόταση προς τους Γάλλους για δύο νέες σύγχρονες φρεγά­τες τύπου FREMM για την κάλυ­ψη των επιχειρησιακών αναγκών του στόλου μας. Πρόγραμμα ση­μαντικό, καθώς για οικονομικούς λόγους έχει ακυρωθεί εκείνο της αναβάθμισης των 4 φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ-200ΗΝ, που ήδη έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια συνεχούς δράσεως.

Στην Αθήνα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα οι Γάλλοι αρ­μόδιοι της DGA (αντίστοιχης της δικής μας ΓΔΑΕΕ), όχι για τις φρε­γάτες, αλλά και για συζητήσεις για την αξιοποίηση από πλευράς υπο­στήριξης των γαλλικής κατασκευ­ής μαχητικών Mirage-2000/-5 της Πολεμικής Αεροπορίας και κυρίως των όπλων που φέρουν, όπως είναι τα στρατηγικής σημα­σίας βλήματα «πλεύσεως» (cruise) SCALP-NG και οι αεροπορικοί EX0CET εναντίον πλοίων επιφανείας, που διαθέτουν μόνο τα γαλ­λικά μαχητικά.

Συμπερασματικά, ναι μεν όλα αυτά τα οπλικά συστήματα εί­ναι απαραίτητα, αλλά παραμένει ερώτημα πώς μπορεί η κυβέρνη­ση από τη μια να φορολογεί στο έπακρο τον κόσμο και από την άλλη να προχωρά σε μαζική ανακίνηση των εξοπλιστικών. Για ποιον λόγο, καθώς και πώς και πότε θα πληρωθούν;

$ 500 εκατ. για αναβάθμιση αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας Ρ-3Β ORION.
$2.400.000.000 για αναβάθμιση αεροσκαφών F-16C/D σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά.
$47.000.000 για αγορά 70 μεταχειρισμένων ελικοπτέρων «επιθετικής αναγνωρίσεως» τύπου OH-58D KIOWA WARRIOR.
$8.000.000 για αγορά 4 μεταχειρισμένων ΣΚΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
$1.000.000.000 για αγορά 2 γαλλικών φρεγατών FREMM. περίπου €500.000.000 έκαστη.
Ενδιαφέρον υποστήριξης για όπλα αεροσκαφών MIRAGE της Πολεμικής Αεροπορίας, αγνώστου προϋπολογισμού (προς το παρόν).

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ-Isblav@gmail.com
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ/20/01/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ
-->